Historický knižničný fond

Ponitrianske múzeum v Nitre spravuje vo svojom zbierkovom fonde takmer 40 starých vzácnych tlačí z konca 17. – 18. storočia a vyše 100 slovacikálnych dokumetov z polovice 19. – 20. storočia, ktoré boli rozhodnutím Ministerstva kultúry SR vyhlásené za historický knižničný fond. Historický knižničný fond Ponitrianskeho múzea v Nitre tvorí samostatnú časť a platia pre neho špeciálne podmienky pre jeho ochranu a sprístupňovanie.

Jedným z najvýznamnejších a najstarších zväzkov historického knižničného fondu je trojdielna zbierka uhorského práva alebo všeobecný dekrét Uhorského kráľovstva a pripojených krajín (kniha právnych noriem) Corpus Juris Ungarici seu Decretum Generale Inclyti Regni Ungarie Partimque Eidem Annexrum známa pod názvom Tripartitum od autora – uhorského palatína a krajinského sudcu Štefana Werböczyho, ktorú zostavil v rokoch 1500 – 1514 z poverenia kráľa Vladislava II. a Uhorského snemu. Je písaná v latinčine, prvý diel je vydaný v Trnave v roku 1751 a druhý a tretí diel z roku 1779 vyšiel v Budíne. Obsahuje všetko vtedy platné verejné i súkromné obyčajové právo. Zaujímavosťou je, že kráľ ho nikdy formálne nepotvrdil, takže nemohlo platiť ako zákon. Uhorská súdna prax ho však počas celej svojej existencie uznávala ako súčasť zvykového práva. Významný je aj Urbár – spis Nitrianskej župy z roku 1770.

Vzácne sú historické tlače s cirkevnou tematikou, ktoré sú písané v latinskom jazyku. Medzi knihy s najstaršou historickou hodnotou patria tri zväzky o teológii Instructissima Bibliotheca Manualis Concionatoria od autora – rakúskeho teológa, jezuitu R. P. Tobiae Lohnera z roku 1732.  K vzácnej tlači patrí aj jeden zväzok o katechetickom kázaní Spicilegium Catechetico Concionatorium z roku 1745 od autora R. D. Josephi Ignatii Clausa a dva zväzky Spicilegium Concionatorium z roku 1733 a 1762. Významné sú aj knihy v dvoch zväzkoch Polyanthea Sacra od autorov R. P. Andreae a S. J. Spannera z roku 1739 a liturgická kniha Novum Missale Romanum od autora Ignatii Adami a Francisci z roku 1774.

Okrem starých a vzácnych tlačí uchováva Ponitrianske múzeum v Nitre aj množstvo významných slovacikálnych dokumentov. Slovacikálne dokumenty zahŕňajú periodiká regionálneho charakteru a ďalšiu významnú tlač – encyklopédie, slovníky a lexikóny písané v rôznych jazykoch, okrem slovenského a českého, najmä v maďarskom a nemeckom. Nájdu sa aj vzácne modlitebné knihy, spevníky a breviáre.    

Medzi najstaršiu regionálnu tlač, ktorá sa nachádza v historickom knižničnom fonde patrí prvý ilustrovaný uhoský prírodovedný časopis populárno-náučného charakteru z roku 1856 – 1857. Vychádzal v maďarskom jazyku pod názvom Magyarhoni Természbarát a v nemeckom jazyku pod názvom Der Naturfreund Ungarns. Vydavateľmi boli nitriansky lekárnik a botanik Adolf František Láng a hlavný župný lekár dr. Jozef Nagy – Chrenóczy. Bol tlačený v tlačiarni M. Sieglera v Komárne. Vďaka jeho nitrianskym vydavateľom znamenal veľký prínos k spoznávaniu prírody okolia Nitry. Časopis obsahuje odborné články aj niekoľko grafických príloh a dokumentuje postavenie Nitry vo vedeckom prírodovednom bádaní. Okrem Univerzitnej knižnice, kde je súbor 4 zošitov a historického depozitára Ponitrianskeho múzea v Nitre, kde je uložených 6 čísiel tohto periodika, sa nenachádza v žiadnej inej knižnici na Slovensku. Ponitrianske múzeum v Nitre tento významný časopis nadobudlo do svojich zbierok v roku 2020 a v roku 2022 bol zdigitalizovaný v Digitalizačnom centre v Banskej Bystrici.

K ďalšej vzácnej tlači regionálneho významu patria aj tri čísla úradného časopisu župy Nitrianskej Nitrianske noviny z roku 1919 vydané Prvou slovenskou kníhtlačiarňou Ľudovíta Vojdu v Nitre. Zodpovedným redaktorom bol dr. Ivan Štefánik. Vychádzali dvakrát mesačne, majú 8 -10 strán a obsahujú články, správy, nariadenia a úradné oznamy.  

Hodnotné sú aj štyri zväzky časopisu Slovenskje pohľadi na vedi, umeňja a literaturu vydaný ako reprint vo vydavateľstve krásnej literarúry v Bratislave v roku 1957. Časopis vychádzal ako mesačník v rokoch 1846 – 1847 a 1851 – 1852. Prvé diely sa tlačili v tlačiarni Fraňa Xaveria Škarnicla a synov v Skalici, posledné diely z roku 1852 vytlačila tlačiareň Michala Spanrafta v Trnave. Jeho vydavateľom a hlavným redaktorom bol spisovateľ prozaik a básnik, novinár, politik a evanjelický kňaz Jozef Miloslav Hurban. Zameriaval sa predovšetkým na otázky národnej kultúry, úspešne rozvíjal základy kultúry a literatúry v spisovnej slovenčine a významnou mierou prispel k formovaniu slovenského kultúrneho a národného života. Koncom augusta 1852 časopis zanikol vinou nového tlačového zákona, ktorým sa zrušila sloboda tlače a zaviedol systém vysokých kaucií. V roku 1881 obnovil časopis Svetozár Hurban Vajanský pod tým istým názvom Slovenské pohľady, ktorý vydával jeho otec J. M. Hurban. Slovenské pohľady sú najstarším slovenským časopisom pre literatúru, vedu a umenie, ktorý dodnes vydáva Matica slovenská.

Vzácnosťou sú aj tri zväzky ilustrovaného historicko-geografického diela Magyarország Vármegyéi és Városai – Nyitra Vármegye z roku 1898, Magyarország Vármegyéi és Városai – Bars Vármegye z roku 1903 a Magyarország Vármegyéi és Városai – Pozsony Vármegye és Pozsony z r. 1904 od autorov dr. Sziklay János a dr. Borovszky Samu vydané vo vydavateľstve Národná monografická spoločnosť v Budapešti. Sú to zväzky Tekovskej, Nitrianskej a Bratislavskej župy s historickými, etnografickými a miestopisnými informáciami, ktoré sú písané v maďarskom jazyku.

Najrozsiahlejšou knihou je Ottův slovník náučný, ktorý pozostáva z 28 zväzkov. Ilustrované encyklopedické dielo všeobecných vedomostí vydal významný pražský vydavateľ a nakladateľ Jan Otto v rokoch 1888 – 1909. K nemu prináleží aj dvanásť zväzkov – Dodatkov z rokov 1930 – 1943. Ako zaujímavosť možno v tejto súvislosti uviesť, že v čase spoločenských premien po roku 1989 Ottův slovník vo veľkej miere začali využívať študenti nitrianskych vysokých škôl, aby sa tak vyhli tendenčným encyklopédiám z obdobia socializmu. Zaujímavá je aj Československá vlastivěda 1. – 10. zväzok s rokmi vydania 1929 – 1931.

Súčasťou historického knižničného fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre sú aj vzácne tlače, ktoré sa nachádzajú v zbierkach múzea v Zlatých Moravciach. Jednou z najvýznamnejších kníh zbierkového fondu v Zlatých Moravciach je dielo Nábožné výlevy – Kniha modlitebná, poučná, obradná a spevnícka od autora – rímskokatolíckeho kňaza a náboženského spisovateľa dr. Andreja Radlinského vydaná v Budíne Tiskom Martina Bagó v roku 1866. Z náboženského hľadiska je to najhodnotnejšie dielo a po dlhé desaťročia bolo skutočnou encyklopédiou náboženských vedomostí. K ďalším vzácnym titulom patrí Biblia napísaná v švabachu s rokom vydania 1697. Z nemeckého originálu ju preložil P. A. Nymburský. Tieto vzácne knihy sú aj vystavené vo výstavných priestoroch múzea v Zlatých Moravciach.     

Ponitrianske múzeum v Nitre historický knižničný fond uchováva a kvôli vzácnosti a z dôvodu ochrany nie je vôbec sprístupnený verejnosti, aby nedošlo k jeho poškodeniu či úplnému zničeniu.

Autorka: Dominika Juricová

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00