Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. ako aj postup pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu.

Článok 2 Základné pojmy

1. Podnetom je:
a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie

2. Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:
a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona,
c) niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
d) niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo
f) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

3. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa   pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

4. Zodpovednou osobou je: hlavný kontrolór Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Článok 3 Spôsob podávania podnetov

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať elektronickou poštou zaslanou na adresu: oznamovanie@unsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne alebo   poštou zaslanou na adresu: Úrad NSK, hlavný kontrolór, Rázusova 2A, 949 01  Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Článok 4 Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

Postup na preverovanie podnetov je upravený vnútorným predpisom zriaďovateľa, ktorým je NSK. NSK vo vzťahu k uvedeným povinnostiam vypracoval smernicu s názvom „Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach NSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, ktorá je verejne dostupná na webovom portáli NSK – Elektronická úradná tabuľa, časť Smernice https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/smernice a je aj súčasťou tejto smernice (príloha č. 1).

Článok 5 Vnútorný systém preverovania oznámení

1. Ponitrianske múzeum v Nitre určuje v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že v podmienkach PM v Nitre je zodpovednou osobou zamestnanec zodpovedný za protikorupčnú politiku a to personálny a mzdový manažér – Ing. Ľ. Priesolová (ďalej len „zodpovedná osoba“).

2. Zodpovednej osobe sa garantuje nezávislé plnenie jej úloh, pričom je pri vykonávaní úloh podľa tohto metodického pokynu viazaná len pokynmi zriaďovateľa – NSK. V prípade, ak by plnenie iných úloh, ako úloh podľa tohto metodického pokynu, mohlo potencionálne viesť k vzniku konfliktu záujmov alebo zaujatosti, zodpovedná osoba je povinná na túto skutočnosť ihneď upozorniť zriaďovateľa – NSK. Zriaďovateľ následne prijme adekvátne opatrenia, ktoré vylúčia vznik konfliktu záujmov alebo zaujatosti a ktoré budú uvedené v príslušnom spise vedenom o danom oznámení.

3. Zodpovedná osoba nesmie prešetrovať oznámenie, ktoré smeruje proti nej, alebo sa týka činnosti, na ktorej sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnila. Takúto skutočnosť je zodpovedná osoba povinná ihneď upozorniť zriaďovateľa –  NSK , ktorý rozhodne o zamestnancovi, ktorý dané oznámenie preverí. Táto skutočnosť bude uvedená v príslušnom spise vedenom o danom oznámení protispoločenskej činnosti.

4. PM nesmie postihovať zodpovednú osobu za výkon jej úloh v zmysle tohto metodického pokynu. Zamestnanci a predstavitelia múzea sú povinní poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení jej úloh všetku potrebnú súčinnosť, dostatočné prostriedky pri plnení týchto úloh, prístup k relevantným dokumentom a osobným údajom.

5. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení uvádza PM na svojej webovej stránke.

6. Múzeum je prostredníctvom zodpovednej osoby povinné prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia na e-mailovej adrese info@muzeumnitra.sk; túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi (v prípade, ak pozná jeho totožnosť) s uvedením dôvodov predĺženia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) alebo osobitných predpisov.

7. Pri preverovaní oznámení sú všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom prídu do kontaktu s konkrétnym oznámením, povinné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

8. Zodpovedná osoba je oprávnená a povinná riadne preveriť oznámenie a o výsledku preverenia spracovať písomný záznam o preverení oznámenia, ktorý bezodkladne predloží na vedomie zriaďovateľovi – NSK. Záznam o preverení oznámenia bude obsahovať všetky skutočnosti zistené pri preverovaní oznámenia, ako aj prípadné navrhované opatrenia.

9. Múzeum je prostredníctvom zodpovednej osoby povinná písomne oznámiť oznamovateľovi (v prípade, ak pozná jeho totožnosť) výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, a to do desiatich dní od preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa (v prípade, ak pozná jeho totožnosť).

10. Múzeum je povinné spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ako aj internými riadiacimi aktami, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

11. Múzeum je prostredníctvom zodpovednej osoby povinné najmenej po dobu troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení v rozsahu:

a) dátum doručenia oznámenia,
b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa (v prípade anonymného oznámenia sa v evidencii uvedie, že išlo o anonymné oznámenie), 
c) predmet oznámenia,
d) výsledok preverenia oznámenia,
e) dátum skončenia preverenia oznámenia.

Článok 6 Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

1. Na účely vedenia evidencie podnetov je zodpovedná osoba (hlavný kontrolór NSK) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.

2. Ďalej je zodpovedná osoba oprávnená bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
b) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Článok 8 Záverečné ustanovenia

Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2015 v zmysle neskorších aktualizácií.

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií