Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. V súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Smernicu o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja, smernica upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.

2. Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa a jeho štatutárneho zástupcu.

3. Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou NSK alebo organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti NSK.

Článok 2 Základné pojmy

1. Podnetom je:
a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie

2. Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:
a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona,
c) niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
d) niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo
f) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

3. Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa   pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

4. Zodpovednou osobou je: hlavný kontrolór Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Článok 3 Spôsob podávania podnetov

 1. Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť môže byť podaná:
  a) písomne
  b) ústne do záznamu
  c) telefaxom (musí ju sťažovateľ do 5 dní potvrdiť podpisom)
  d) elektronickou poštou (musí ju sťažovateľ do 5 dní potvrdiť podpisom alebo podpísať so zaručením elektronickým podpisom)
  e) elektronickým podaním prostredníctvom elektronických formulárov – web NSK.
  Sťažnosti sa prijímajú na každom odbore Úradu NSK, najmä na podateľni úradu. Každý zamestnanec NSK je povinný prijať sťažnosť sťažovateľa alebo zabezpečiť jej prijatie prostredníctvom zamestnanca vecne príslušného odboru, ktorého sa sťažnosť týka a zabezpečiť jej zaevidovanie na podateľni.

2. Lehota na vybavenie sťažnosti
Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže predseda NSK lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu oznámi.

3. Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu: oznamovanie@unsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne.  
b) poštou zaslanou na adresu: Úrad NSK, hlavný kontrolór, Rázusova 2A, 949 01  Nitra, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA NSK – NEOTVÁRAŤ“.

Podanie je možné podať aj elektronickou formou prostredníctvom formulárov – web NSK.
Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).

Článok 4 Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

Postup na preverovanie podnetov je upravený vnútorným predpisom zriaďovateľa, ktorým je NSK. NSK vo vzťahu k uvedeným povinnostiam vypracoval smernicu s názvom: „Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach NSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, ktorá je verejne dostupná na webovom portáli NSK – Elektronická úradná tabuľa, časť „SMERNICEhttps://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/smernice.

Článok 5 Vnútorný systém preverovania oznámení

1. Ponitrianske múzeum v Nitre (ďalej len múzeum) určuje v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že v podmienkach Ponitrianskeho múzea v Nitre je zodpovednou osobou zamestnanec zodpovedný za protikorupčnú politiku – Mgr. Lucia Šimová (ďalej len „zodpovedná osoba“). Múzeum  je povinné priebežne zabezpečovať udržiavanie odborných predpokladov zodpovednej osoby (napr. školeniami, nákupom odbornej literatúry a pod.).

2. Zodpovednej osobe sa garantuje nezávislé plnenie jej úloh, pričom je pri vykonávaní úloh podľa tohto metodického pokynu viazaná len pokynmi zriaďovateľa – NSK. V prípade, ak by plnenie iných úloh, ako úloh podľa tohto metodického pokynu, mohlo potenciálne viesť k vzniku konfliktu záujmov alebo zaujatosti, zodpovedná osoba je povinná na túto skutočnosť ihneď upozorniť zriaďovateľa –  NSK.  Zriaďovateľ –  NSK následne prijme adekvátne opatrenia, ktoré vylúčia vznik konfliktu záujmov alebo zaujatosti a ktoré budú uvedené v príslušnom spise vedenom o danom oznámení protispoločenskej činnosti.

3. Zodpovedná osoba nesmie prešetrovať oznámenie, ktoré smeruje proti nej, alebo sa týka činnosti, na ktorej sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnila. Takúto skutočnosť je zodpovedná osoba povinná ihneď upozorniť zriaďovateľa –  NSK , ktorý rozhodne o zamestnancovi, ktorý dané oznámenie preverí. Táto skutočnosť bude uvedená v príslušnom spise vedenom o danom oznámení protispoločenskej činnosti.

4. Múzeum nesmie zodpovednú osobu postihovať za výkon jej úloh v zmysle tohto metodického pokynu. Zamestnanci a predstavitelia múzea sú povinní poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení jej úloh všetku potrebnú súčinnosť, dostatočné prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh, prístup k relevantným osobným údajom a dokumentom.

5. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení zverejní múzeum na intranetovej stránke múzea, ako aj na webovom sídle múzea.

6. Podávanie oznámení je zamestnancom prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom, a to:
a) písomne alebo osobne (ústne) priamo u zodpovednej osoby počas pracovnej doby; o ústnom oznámení zodpovedná osoba vyhotoví Záznam o ústnom oznámení, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 smernice –predmetný záznam zodpovedná osoba predloží oznamovateľovi na prečítanie a podpis a v prípade, ak o to oznamovateľ požiada, vydá mu kópiu záznamu,
b) písomne poštou alebo do podateľne UNSK, pričom obálka musí byť označená heslom „NEOTVÁRAŤ –Oznámenie protispoločenskej činnosti“ alebo
c) e-mailom nepretržite 24 hodín denne na e-mailovej adrese info@muzeumnitra.sk.

7. Múzeum je prostredníctvom zodpovednej osoby povinné prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi (v prípade, ak pozná jeho totožnosť)s uvedením dôvodov predĺženia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) alebo osobitných predpisov.

8. Pri preverovaní oznámení sú všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom prídu do kontaktu s konkrétnym oznámením, povinné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

9. Zodpovedná osoba je oprávnená a povinná riadne preveriť oznámenie a o výsledku preverenia spracovať písomný záznam o preverení oznámenia, ktorý bezodkladne predloží na vedomie zriaďovateľovi – NSK. Záznam o preverení oznámenia bude obsahovať všetky skutočnosti zistené pri preverovaní oznámenia, ako aj prípadné navrhované opatrenia.

10. Múzeum je prostredníctvom zodpovednej osoby povinná písomne oznámiť oznamovateľovi (v prípade, ak pozná jeho totožnosť) výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, a to do desiatich dní od preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba si vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa (v prípade, ak pozná jeho totožnosť).

11. Múzeum je povinné spracúvať osobné údaje uvedené v oznámení v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ako aj internými riadiacimi aktami, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

12. Múzeum je prostredníctvom zodpovednej osoby povinná najmenej po dobu troch rokov odo dňa doručenia oznámenia viesť evidenciu oznámení v rozsahu:
a) dátum doručenia oznámenia,
b) meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa (v prípade anonymného oznámenia sa v evidencii uvedie, že išlo o anonymné oznámenie),           
c) predmet oznámenia,
d) výsledok preverenia oznámenia,
e) dátum skončenia preverenia oznámenia.

Článok 6 Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

1. Na účely vedenia evidencie podnetov je zodpovedná osoba (hlavný kontrolór NSK) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.

2. Ďalej je zodpovedná osoba oprávnená bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
b) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

Článok 7 Evidovanie podnetov

Evidovanie podnetov je upravené vnútorným predpisom zriaďovateľa, ktorým je NSK. NSK vo vzťahu k uvedeným povinnostiam vypracoval smernicu s názvom: „Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach NSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, ktorá je verejne dostupná na webovom portáli NSK – Elektronická úradná tabuľa, časť „SMERNICE“ https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/smernice.

Článok 8 Záverečné ustanovenia

Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 20.7.2020.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00