Hľadáme maskota – výtvarná súťaž

Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo pri príležitosti 60-teho výročia svojho založenia výtvarnú súťaž pre školské kolektívy pod názvom Hľadáme maskota.

Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je vybrať spomedzi zaslaných návrhov jeden návrh, ktorý sa stane podkladom pre oficiálny vizuál maskota Ponitrianskeho múzea v Nitre. Úlohou maskota bude sprevádzať detských návštevníkov vzdelávacími a tvorivými aktivitami múzea. Zároveň bude maskot súčasťou vizuálnej identity múzea. Ďalším cieľom súťaže je nadviazať kontakt s detským návštevníkom a stimulovať záujem žiakov základných a stredných škôl o vzdelávacie programy Ponitrianskeho múzea v Nitre a rozvíjať kreativitu detí a mládeže.

Cieľová skupina

Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl, pričom zúčastniť sa jej môžu školské kolektívy, ale aj jednotlivci.

Téma

Náš maskot má spĺňať nasledovné:
– maskotom môže byť dievča alebo chlapec, prípadne iné,
– postavičke, ktorú zhotovíš, vymysli zaujímavé meno,
– maskot má byť veľmi zvedavý, rád odhaľuje záhady a ničoho sa nebojí,
– je s ním vždy zábava, je veselý a priateľský a rád pomáha iným.

Kategórie

Súťaž je určená trom kategóriám žiakov:
I. kategória – žiaci I. stupňa základných škôl,
II. kategória – žiaci II. stupňa základných škôl,
III. kategória – žiaci stredných škôl.

Výtvarné techniky

Z výtvarných techník môže byť použitá:
a) kresba,
b) maľba,
c) počítačová grafika,
d) ľubovoľná technika.
Personifikácia (maskot) by mala byť použiteľná v tlačenej podobe, elektronickej podobe (internetová stránka), animovanej podobe a aj vo forme bábky alebo iného trojrozmerného modelu.

Formát súťažných prác

Požadovaný formát prác je maximálne veľkosť A1 bez pasparty. Prosíme, neznehodnocovať formáty prelomením. Každý účastník môže do súťaže zaslať maximálne jedno dielo za osobu, v prípade zapojenia kolektívu jednu prácu za kolektív.

Identifikačné údaje

Na zadnej strane práce je nutné uviesť:
a) meno, priezvisko a vek autora (ak ide o jednotlivca),
b) meno a priezvisko pedagóga, pod ktorého vedením práca vznikla,
c) triedu, názov školy a jej adresu,
d) kategóriu.
Spolu s prácou je potrebné odovzdať Prihlášku s informovaným súhlasom. Zaslaním súťažného návrhu vyjadruje súťažiaci, resp. jeho zákonný zástupca, súhlas s podmienkami súťaže. Anonymné súťažné návrhy budú automaticky vyradené zo súťaže. Vyhlasovatelia súťaže nevracajú súťažné návrhy zhotoviteľom.

Dôležité termíny

Termín vyhlásenia súťaže: 8. marec 2022
Termín odovzdania prác do 30. apríla 2022
Termín vyhodnotenia súťaže do 6. mája 2022

Vyhodnotenie súťaže

Predlohou na vytvorenie maskota sa stane práca celkového víťaza, tzv. absolútneho víťaza.
Absolútny víťaz (jednotlivec alebo kolektív) získava:
– celoročný vstup na výstavy v Ponitrianskom múzeu v Nitre (a v jeho expozitúrach) platný od termínu odovzdania ceny po dobu jedného roka,
– bezplatnú jazdu turistickým vláčikom alebo komentovanú prehliadku mestom Nitra (podľa výberu),
– diplom.
S autorom víťaznej práce, ktorá bude realizovaná ako oficiálny maskot múzea, bude uzatvorená samostatná licenčná zmluva. Uzatvorenie takejto zmluvy nebude finančne honorované.

Súťaž bude vyhodnotená odbornou porotou. Odborná porota ocení (okrem absolútneho víťaza) aj víťazov v každej kategórii (1. miesto). Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. O termíne slávnostného odovzdávania cien budú víťazi včas informovaní.

Vyhodnotenie výsledkov súťaže bude zverejnené v tlačových a elektronických médiách, na webovej stránke Ponitrianskeho múzea v Nitre a na sociálnych sieťach múzea.

Najlepšie práce budú vystavené v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre na výstave Múzeum očami detí – Hľadáme maskota.

Kontakt

Svoj návrh môžete poslať na mailovú adresu: zvilcekova@muzeumnitra.sk, priniesť osobne alebo poslať poštou na adresu: Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra.
Kontaktná osoba: Zuzana Vilčeková, zvilcekova@muzeumnitra.sk, tel.: 0948 194 385

Partnermi projektu sú Nitriansky samosprávny kraj, Nitrianska organizácia cestovného ruchu a dopravná spoločnosť TD Transport s. r. o.

Veríme, že vďaka Vašim prácam bude naše múzeum ešte krajšie a veselšie.

Na stiahnutie:
Propozície súťaže Hľadáme maskota
Prihláška s informovaným súhlasom

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií