Kam sa podeli nitrianski Židia?

Kam sa podeli nitrianski Židia?

Termíny: 12. 4. – 3. 5. 2022
Pondelok – piatok v čase 9:00 – 15:00 hod. 
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vzdelávací program  je určený najmä detskému návštevníkovi a školskej mládeži – žiakom základných škôl (9 – 15 rokov) a študentov stredných škôl.

Cieľom je vykresliť atmosféru rokov 1939 – 1945 v Nitre vo vzťahu k prenasledovaným skupinám. Ide o interaktívnu formu oboznámenia sa detí a mládeže s problematikou perzekuovania a postupnej likvidácie židovského obyvateľstva v rokoch 1939 – 1945 s dôrazom na Nitru a okolie. Pozornosť je upriamená na tzv. Židovský kódex, ako súbor protižidovských opatrení, ktorý vstúpil do platnosti na jeseň 1941. Odborný lektorský výklad je prispôsobený požiadavkám detského návštevníka. Dôraz je kladený na zážitkovosť, empatizáciu a dialóg s návštevníkom, ktorého cieľom je pochopenie prezentovanej témy. Jeho súčasťou je prezentácia a interpretácia výtvarných prác, ktorými reflektujú totalitné roky študenti Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre pod vedením pedagógov: Mgr. Erik Féher, Mgr. Peter Rehák a Mgr. Patrícia Galabová. 

Vzdelávací program nadväzuje na výstavu Kam sa podeli nitrianski Židia?

Vzdelávací program je  výstupom z riešenia projektu APVV 17-0199 Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945 Katedry histórie FF UKF v Nitre. Vzdelávací program bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV 17-0199.

Dĺžka programu: 60 minút
Max. 1 školská skupina
Vstupné: zdarma
Pre vstup je potrebná rezervácia vopred.
Kontakt: múzejná pedagogička Silvia Eliašová seliasova@muzeumnitra.sk  

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií