Zážitková učebná expedícia v múzeu

Projekt ZÁŽITKOVÁ UČEBNÁ EXPEDÍCIA sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Cieľom projektu je vytvorenie konceptu nového výchovno-vzdelávacieho procesu a konceptu zážitkového vzdelávania na pôde múzea, ktorý bude korešpondovať s témou realizovanej výstavy Divadlo v múzeu, múzeum v divadle a vedným odborom histórie. Divadlo, so svojím viacodborovým zásahom, má potenciál pritiahnuť pozornosť malých i veľkých. Presahuje do vedných odborov histórie (dejepis), dejín umenia (estetiky), literatúry i etnografie. Z historického hľadiska je možné za srdce slovenského divadla, považovať práve mesto Nitra vďaka jeho zakladateľovi Andrejovi Bagarovi a tiež z hľadiska histórie festivalu Divadelná Nitra.

Našou snahou je prispieť k rozvoju neformálneho vzdelávania detí a mládeže vytvorením platformy zážitkovej edukácie v teréne „Škola v múzeu“. Táto platforma je založená na využití špecifických prostriedkov plynúcich zo samotnej podstaty múzea – princíp názornosti docielený demonštrovaním na autentických dokladoch (zbierkové predmety) ako doplnku formálneho vzdelávania v školskom prostredí. Zámer projektu vychádza z aktuálnej spoločenskej potreby v zmysle participácie múzea na modernizácii a reforme školského vzdelávania a humanizácii vyučovacieho procesu.

Ďalším zámerom projektu je popularizácia samotnej inštitúcie múzea a vytvorenie múzejno-edukačného programu Načo sú nám múzeá?, ktorý podporuje význam a fungovanie múzeí v lokálnych podmienkach. Idea projektu sleduje predstavenie funkcie, významu a dôležitosti tejto kultúrnej inštitúcie. Učiacim sa deťom hravou formou ukážeme a predvedieme, čo všetko sa deje v múzeu a prečo je také dôležité pre spoločnosť. Dobrodružnou cestou zodpovieme priamo na pôde múzea na otázky: Ako sa predmety dostanú do múzea? Čo sa s nimi deje potom? Čo je to reštaurovanie, konzervovanie, preparovanie? Ako sa predmet ocitne na výstave? Kde sa ukývajú predmety? Tvoríme aj my teraz (v súčasnosti) kultúrne dedičstvo?

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadelný ústav Bratislava, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika Levice, festival Divadelná Nitra, Nitrianska organizácia cestovného ruchu. Interaktívne podujatia a tvorivé dielne projektu sa uskutočňujú vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií