Bádateľský poriadok

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Predpis pre výkon odbornej činnosti v oblasti sprístupňovania zbierkových predmetov múzea vydaný v súlade s § 2 odst. 5 zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Bádateľský poriadok vydáva riaditeľka múzea v súlade s Organizačným poriadkom Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Článok II.
Sprístupnenie zbierkových predmetov

 1. Zbierkové predmety sa sprístupňujú na študijné účely so zámerom ich využitia v súlade s § 15 zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty – publikačná, edičná činnosť, vedeckovýskumná a iná odborná činnosť.
 2. Na štúdium sa zbierkové predmety sprístupňujú:
  a) každému občanovi SR nad 18 rokov, v prípade mladšej osoby sa vyžaduje predloženie poverenia školy,
  b) cudzím štátnym príslušníkom, ak nenastane prekážka na to, aby sa štúdium nepovolilo,
  c) za účelom využitia v súlade s § 8 odst.1 c., odst. 2 f, g a tiež § 15 c, d zákona č.206/2009 – múzejná prezentácia, publikačná a edičná činnosť, kultúrno-vzdelávacie  aktivity, vedecko-výskumná činnosť.
 3. Sprístupňujú sa len zbierkové predmety spracované v II. stupni odbornej evidencie a vo fyzickom stave spôsobilom na vydanie z depozitára. V prípade, že stav zbierkových predmetov neumožňuje ich sprístupnenie,  v prípade vyhotovených kópií múzeum poskytne kópiu alebo iné formy záznamov na štúdium.
 4. V prípade využitia na komerčné účely sa zbierkové predmety sprístupňujú len na základe nájomnej zmluvy, vydavateľskej zmluvy, so stanovením podmienok dočasného využitia.
 5. Zoznam zbierkových predmetov sprístupnených na štúdium zaznamenáva kustód fondu, ktorého súčasťou sú zbierkové predmety do Knihy pohybu zbierkových predmetov. Zbierkové predmety odovzdá dokumentátorovi múzea, ktorý potvrdí prevzatie predmetov svojim podpisom v knihe.
 6. O zbierkových predmetoch  sprístupnených na štúdium dokumentátor spracuje Záznam o zbierkových predmetoch, ktorý tvorí súčasť Bádateľského listu.
 7. Po skončení bádateľského štúdia dokumentátor odozdá zbierkové predmety kustódovi fondu, ktorý ich prevezme a zaznačí do Knihy pohybu zbierkových predmetov.
 8. Dokumentátor vedie Knihu bádateľov, evidenciu bádateľov v Knihe bádateľov na základe vyplnených bádateľských listov a vedie evidenciu a vydáva Bádateľské preukazy.

Článok III.
Prístup k zbierkovým predmetom

 1. Prístup k zbierkovým predmetom sa vykoná na základe Žiadosti o sprístupnenie zbierkového predmetu alebo iného predmetu, doručenej minimálne 7 dní pred termínom štúdia s uvedením:
  a) účelu – zdôvodnenia štúdia,
  b) témy,
  c) názvu zbierok a ich evidenčného čísla (napr. z literatúry, príp. z portálu Slovakiana).
  Žiadosť o sprístupnenie zbierkového alebo iného predmetu je potrebné zaslať poštou alebo elektronicky na adresu Ponitrianskeho múzea: Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra, prípadne na e-mail dokumentátora
 2. Zbierkové predmety sa bádateľovi vydajú až po schválení žiadosti riaditeľom, vyplnenia a podpísania Bádateľského listu a na základe Bádateľského preukazu.
 3. Bádateľský list vyplňuje bádateľ, uvedie v ňom účel a tému z vopred schválenej žiadosti, pričom každá téma sa zaznamenáva zvlášť na Bádateľský list.
 4. Vydanie bádateľského preukazu je spoplatnené podľa platného cenového výmeru múzea a jeho platnosť je jeden rok od  dátumu vydania.
 5. Štúdium zbierkových predmetov je možné len v priestoroch dokumentačného oddelenia a pod dozorom dokumentátora prípadne kustóda zbierky, povereného zamestnanca, ktorý dohliada na dodržiavanie Bádateľského poriadku.
 6. Výpožička predmetov mimo priestorov múzea je možné len po odsúhlasení riaditeľky múzea prostredníctvom výpožičnej zmluvy.  
 7. Dokumentátor je povinný oboznámiť bádateľa s Bádateľským poriadkom vždy pred štúdiom zbierkových predmetov, dbať na jeho dodržiavanie.
 8. V prípade, že bádateľ nerešpektuje poriadok alebo pokyny dokumentátora alebo povereného zamestnanca múzea, títo zamestnanci múzea sú oprávnení odobrať mu zbierkové predmety  a iný študijný materiál, odoprieť mu ďalšie štúdium.

Článok IV.
Prístup k informáciám o zbierkových predmetoch

 1. Pre získanie  komplexných informácií o zbierkových predmetoch je možné bádateľovi poskytnúť katalogizačné lístky, nálezové správy, literatúru a pod.
 2. Ak je ku zbierkovým predmetom poskytnutá sprievodná dokumentácia, jej vydanie sa zaznamená do Záznamu sprievodnej dokumentácie k zbierkovým predmetom sprístupneným na štúdium.

Článok V.
Povinnosti bádateľa

 1. Bádateľ je povinný:
  1. štúdium uskutočniť v stanovených dňoch pre bádateľskú činnosť – utorok a štvrtok, v čase od 8:30 – 14:30 hod.,
  2. pred začatím štúdia  preukázať sa platným občianskym preukazom, v prípade cudzincov cestovným dokladom, a je potrebné vyplniť Súhlas so spracovaním osobných údajov,
  3. pri každej návšteve preukázať sa Bádateľským preukazom, ktorý mu bude vystavený pred prvým štúdiom predmetov a zapísať sa v Knihe bádateľov,
  4. so zbierkovými predmetmi, sprievodnou dokumentáciou a evidenčnými záznamami nakladať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu alebo strate.
  5. v prípade škody zavinenej bádateľom, oznámiť bezodkladne túto skutočnosť poverenému zamestnancovi, ktorý o tom vyhotoví Záznam o poškodení zbierkového predmetu. Vzniknuté škody hradí bádateľ v plnom rozsahu.
  6. po ukončení štúdia vrátiť zbierkového predmety, sprievodnú dokumentáciu a evidenčné záznamy v pôvodnom stave.
  7. riadiť sa Bádateľským poriadkom a pokynmi dokumentátora alebo kustóda zbierky, prípadne povereného zamestnanca,
 2. Bádateľ sa zaväzuje:
  1. dodržať účel a spôsob využitia podľa dohody uvedenej v Bádateľskom liste,
  2. v prípade publikovania alebo iného zverejnenia informácií získaných štúdiom uviesť múzeum ako správcu zbierkového fondu a NSK ako vlastníka zbierkového fondu, príslušné evidenčné čísla zbierkových predmetov a autora evidenčného záznamu,
  3. odovzdať múzeu jeden exemplár výtlačku publikácie, prípadne iného média,
  4. nové poznatky získané štúdiom, ktoré môžu doplniť alebo spresniť záznamy v odbornej evidencii zbierkových predmetov odovzdať múzeu s tým, že múzeum uvedie ich autorstvo.
 3. Vstup do dokumentačného oddelenia – bádateľne nie je povolený návštevníkovi pod vplyvom alkoholu a omamných  látok.
 4. V priestoroch dokumentačného oddelenia – bádateľne je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.

Článok VI.
Reprodukovanie zbierkových predmetov

 1. V priestoroch múzea nie je prípustné svojvoľne používať vlastné reprodukčné prostriedky, bez predošlého súhlasu riaditeľa.
 2. V odôvodnených prípadoch, a ak stav zbierkových predmetov je zodpovedajúci, môžu byť zo zbierkových predmetov , prípadne sprievodnej dokumentácie vyhotovené kópie. Spôsobilosť posudzuje kustód zbierky.  Reprodukovanie  sa umožňuje na základe  žiadosti a následného súhlasu riaditeľa.
 3. Náklady na reprodukovanie hradí bádateľ v plnom rozsahu podľa Cenníka bádateľských služieb.

Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zásady stanovené týmto predpisom sú záväzné pre všetkých bádateľov a zamestnancov múzea.
 2. Ak si charakter zbierkových predmetov vyžaduje osobitné podmienky sprístupnenia, upravia sa tieto v Bádateľskom liste.
 3. Pri porušení ustanovení tohto predpisu bádateľom, sa voči jeho osobe vyvodia dôsledky podľa rozsahu porušenia – obmedzenie alebo nepovolenie prístupu k zbierkovým predmetom, trestné oznámenie a pod.
 4. Porušenie ustanovení tohto predpisu zamestnancom múzea sa klasifikuje ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 5. Zmeny, doplnky, prípadne iné úpravy vydáva riaditeľ v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto poriadku.
 6. Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom 23. apríla 2021.
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00