O múzeu

Ponitrianske múzeum v Nitre je kultúrna inštitúcia fondového charakteru so zbierkotvorným, vedeckovýskumným, kultúrno-vzdelávacím a metodickým zameraním. V sieti slovenských múzeí sa radí medzi regionálne vlastivedné múzeá. Od 1. apríla 2002 je zriaďovateľom múzea Nitriansky samosprávny kraj.
Sídlom múzea je od roku 1990 historická budova Mestského domu. Táto novorenesančná budova bola postavená v rokoch 1881-82 podľa projektu architekta Jána Lyku, ktorý neskôr prepracoval mestský inžinier Karol Meyer. Prístavba mestského domu sa uskutočnila až v roku 1911 podľa projektu mestského staviteľa Ing. Michala Gyulaiho, v roku 1912 ju realizoval nitriansky architekt Ján Tomaschek. Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky budova Mestského domu je  vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Budova radnice plnila svoj účel až do roku 1990, bola sídlom Mestského úradu. V súčasnosti múzeum vlastní viac ako osemdesiatštyritisíc  zbierkových predmetov z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré prezentuje verejnosti.

Múzejné snahy v Nitre siahajú do polovice 19. storočia, keď profesori a študenti piaristického gymnázia začali zhromažďovať najprv numizmatické, potom aj archeologické a historické predmety. Prvými zberateľmi muzeálií boli Alexander Kučerík, riaditeľ R. k. vyššieho gymnázia v rokoch 1853 -1857, Eduard Kaproncay, riaditeľ R. k. vyššieho gymnázia od roku 1858, Ignác Gond-Opatril, profesor – piarista. Svoju zbierku pod názvom Zbierka starožitností nitrianskej župy R. k. vyššieho gymnázia sprístupnili verejnosti v máji 1878.
Zbierka starožitností nitrianskej župy R. k. vyššieho gymnázia sa stala základom pre vznik Múzea Nitrianskej župy (1896 -1922), ktoré spravovala župa a až v roku 1900 ho slávnostne otvorili v budove gymnázia, v prízemných priestoroch. Medzi jeho zakladateľov patril profesor dejepisu Dr. Ján Tóth, ktorý v ňom sústredil mnoho národopisných predmetov, rôznych kníh a platidiel. Získal tiež vzácny Holubyho herbár. Spolu s Ignácom Gondom – Opatrilom obohatili zbierky múzea o vzácne archeologické artefakty z okolia Nitry. Múzeu svoje zbierky zveril aj profesor Jozef Hollrigl, ktorý sa popri pedagogickej činnosti venoval zbieraniu ľudových krojov, hrnčiarskych výrobkov, výšiviek, veľkonočných kraslíc i archeologických artefaktov. V priestoroch piaristov zostalo až do roku 1951. V rokoch 1923 – 1927  župa naďalej spravovala múzeum, ale pod názvom Štátne múzeum. V roku 1928 múzeum poštátnili, spravoval ho štát – Slovenská krajina, Slovenský štát. Verejnosti ho opäť sprístupnili až v roku 1932 a otvorené bolo do marca 1945, keď pri leteckom nálete boli zbierky zasiahnuté, poškodené a ponechané napospas osudu. V rokoch 1945 -1950 bolo múzeum zatvorené a v roku  1951 zrušené. Okyptené zbierky boli prevezené do Bojníc, kde sa formovalo Krajské nitrianske múzeum. Tak sa stalo, že kým v iných mestách sa múzeá zakladali, v krajskom meste Nitra sa múzeum zrušilo a práca celých generácií zberateľov vyšla nazmar.

Terajšie múzeum pod názvom Vlastivedné múzeum bolo zriadené 21. decembra 1962, na základe uznesenia  Mestského národného  výboru v Nitre, po tlaku Archeologického ústavu SAV a Mesta Nitry. Sídlilo v budove Veľkého seminára v Hornom meste. V roku 1964 pracovalo pod názvom Nitrianske vlastivedné múzeum, v roku 1980 ako Oblastné nitrianske múzeum pod kuratelou Okresného národného výboru. Zbierkotvornú činnosť vyvíjalo múzeum od roku 1966. V novembri 1977 bola slávnostne otvorená archeologická expozícia (v tom čase najkomplexnejšia v bývalom Československu) a tým bolo sprístupnené múzeum verejnosti.
V roku 1990 sa múzeum v Nitre sa presťahovalo z budovy Veľkého seminára v Hornom meste do budovy mestskej radnice. V nepripravených priestoroch sa snažilo udržať si priazeň Nitranov prostredníctvom kultúrnych aktivít blízkych poslaniu múzea. Pod strechou múzea nachádzali svoje zázemie a realizovali kultúrne aktivity Nitrianske kvarteto, Divadlo pod hradom, Cithara aediculae a iné.
Do 30. júna 1991 nieslo múzeum názov Oblastné nitrianske múzeum v Nitre, následne vyvíjalo svoju činnosť pod názvom Nitrianske múzeum, pod kuratelou Ministerstva kultúry SR. Až v roku 1993 sprístupnilo prvú expozíciu v nových priestoroch – Skvosty dávnovekého Slovenska, ktorá bola pripravená v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Otvorením expozície sa múzeum zároveň sprístupnilo verejnosti. Od 1. júla 1996 sa múzeum v povedomí verejnosti prezentuje pod názvom Ponitrianske múzeum v Nitre. Od uvedeného obdobia boli jeho zriaďovateľmi viaceré inštitúcie – Ponitrianske kultúrne centrum, Krajský úrad v Nitre, až po súčasného zriaďovateľa Nitriansky samosprávny kraj.

Ponitrianske múzeum v Nitre spravuje pobočku – Múzeum v Zlatých Moravciach a od roku 2008 vysunutú expozíciu – Dom ľudového bývania a architektúry v Šali, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00