Knižničný a výpožičný poriadok

V zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Zriaďovacej listiny Ponitrianskeho múzea v Nitre vydanej Nitrianskym samosprávnym krajom v Nitre dňa 21.10.2003 a Organizačného poriadku Ponitrianskeho múzea v Nitre, ktorého je knižnica súčasťou, vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok knižnice Ponitrianskeho múzea v Nitre (ďalej len „múzea“)

Knižničný a výpožičný poriadok knižnice Ponitrianskeho múzea v Nitre

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre (ďalej len ,,knižnica“) je špeciálnou knižnicou, ktorá získava, spracováva, ochraňuje a sprístupňuje knižnično-informačné fondy obsahovo kompatibilné so zameraním a poslaním Ponitrianskeho múzea v Nitre slúžiace k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu dejín, kultúry, umenia, spoločnosti a prírody Slovenska, poskytuje knižnično-informačné služby najmä svojim zamestnancom a v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižníc, iným používateľom prezenčnou formou, a to externým bádateľom, vedcom, študentom, učiteľom stredných a vysokých škôl.
 2. Knižnica je odbornou knižnicou múzea a je organizačnou zložkou tejto inštitúcie. Je súčasťou siete špeciálnych knižníc.
 3. V zmysle zriaďovacej listiny pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie centrum najmä pre odborných zamestnancov múzea . Svojou činnosťou slúži pracoviskám múzea a v rámci svojich možností aj ďalším subjektom, poskytovaním knižničných dokumentov a informácií. V oblasti svojej pôsobnosti môže poskytovať metodickú pomoc a poradenské služby iným knižniciam.
 4. Základným poslaním knižnice je ochrana a sprístupnenie knižničného fondu prostredníctvom knižnično-informačných služieb formou prezenčného štúdia.
 5. Knižnica eviduje vo svojom knižničnom fonde vyše 11 000 kníh z oblasti humanitných a prírodných vied. Knižničný fond je majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Článok II. Knižničný fond

 1. Knižničný fond knižnice je špecializovaný na literatúru z odborov archeológie, histórie, numizmatiky, regionálnej archeológie a histórie, etnológie, dejín umenia, národopisu, zoológie, botaniky, geológie.
 2. Knižničný fond knižnice tvoria:
  a) primárny fond, ktorý sa skladá z historického fondu, regionálneho fondu a novšieho fondu, ktorý tvoria knihy, periodiká, rukopisy, mapy, hudobniny, obrazové dokumenty
  b) sekundárny fond: prírastkové zoznamy, katalógy (v klasickej forme autorský, názvový, predmetový) a databázy v elektronickej forme.
  Fondy, katalógy a zariadenie knižnice je majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Každý čitateľ a používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok III. Používateľ knižnice

 1. Používateľom služieb knižnice môže byť občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb.
 2. Používateľom knižnice sa môže stať:
  a) odborný pracovník múzea,
  b) zamestnanci múzea,
  c) externý bádateľ z radov odbornej a vedeckej verejnosti, prípadne študent, využívajúci informačné pramene knižnice k vedeckej práci, prípadne na publikačnú činnosť,
  d) dospelý používateľ nad 70 rokov – po predložení dokladu totožnosti má bezplatnú registráciu,
  e) slabozrakí a nevidiaci – s potvrdením od očného lekára o zrakovom deficite alebo po predložení preukazu ŤZP majú bezplatnú registráciu,
  f) zdravotne ťažko postihnutí – po predložení preukazu ŤZP majú bezplatnú registráciu.

Článok IV. Registrácia používateľa

 1. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje používateľa k vstupu do knižnice a do študovne a k využívaniu jej služieb. Platnosť čitateľského preukazu je 12 mesiacov a používateľ si jeho platnosť obnovuje každoročne zaplatením členského poplatku podľa Cenníka knižničných služieb, ktorý tvorí prílohu tohto Knižničného a výpožičného poriadku. Čitateľský preukaz je udelený  zamestnancom múzea bezplatne
 2. Čitateľský preukaz je neprenosný – môže ho používať len osoba, na ktorej meno bol vystavený. Za jeho zneužitie zodpovedá používateľ. Zamestnanec knižnice má právo vyžiadať si od používateľa knižnice občiansky preukaz (prípadne pas alebo povolenie pobytu pre občanov z iných krajín) na overenie jeho totožnosti a jeho povinnosťou je zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol zneužitý inou osobou.
 3. Používateľ knižnice je povinný do 30 dní oznámiť každú zmenu v osobných údajoch /mena, bydliska, telefónu, emailu, vydanie nového občianskeho preukazu/, ku ktorej dôjde po vydaní preukazu používateľa na emailovú adresu kniznica@muzeumnitra.sk. Právnická osoba je povinná oznámiť knižnici zmenu svojho názvu, sídla, zmenu zamestnanca povereného stykom s knižnicou ako aj ďalšie právne náležitosti.
 4. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 5. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
  a) odhlásením používateľa
  b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
  c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku
  d) neposkytnutím predpísanej náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.
 6. Používateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie  Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej používateľom.

Článok V. Služby knižnice

 1. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Knižnica poskytuje služby základné a špeciálne. Základné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sú spoplatnené  cenníka, ktorý je prílohou tohto knižničného a výpožičného poriadku.
 2. Základné služby knižnice sú:
  a) výpožičné služby absenčné mimo priestorov knižnice a študovne (pre zamestnancov), 
  b) výpožičné služby prezenčné (v študovni, za asistencie pracovníka knižnice)
  c) konzultačné služby – sú zamerané na poskytovanie informácií o katalógoch, fondoch a službách knižnice múzea a o spôsobe ich využívania,
  d) poskytovanie ústnych faktografických, bibliografických a referenčných informácií,
  e) poskytovanie písomných bibliografických, faktografických a referenčných informácií,
  f) základné elektronické služby ako prístup k elektronickému katalógu knižnice,
  g) medziknižničná výpožičná služba (MVS) – je sprostredkovanie požičania knižničného dokumentu knižnicou používateľa z inej knižnice, ktorá dokument vlastní.
 1. Špeciálne služby sú:
  a) reprografické služby,
  b) rešeršné služby – je zostavovanie a sprístupňovanie výstupov rešeršnej činnosti knižničnými a informačnými inštitúciami; výstupom spracovania rešeršnej činnosti na základe požiadavky je rešerš,
  c) propagačné služby (vydávanie špeciálnych publikácií napr. zborníky, zostavovanie informačných materiálov a letákov),
  d) prezentačné služby (webová stránka knižnice).
 1. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek používateľov ako aj požiadaviek zaslaných elektronickou poštou kniznica@muzeumnitra.sk. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok (Článok VII.).
 2. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie používateľov podľa veku, vzdelania a profesijného zamerania.
 3. Knižnično–informačné služby ako súčasť zabezpečenia práva na informácie sú službou vo verejnom záujme.
 4. Knižnica poskytuje služby podľa platného Cenníka služieb knižnice.
 5. V oblasti svojej špecializácie môže poskytovať metodickú pomoc a poradenské služby iným knižniciam.
 6. Špeciálna knižnica dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond prostredníctvom knižnično-informačných služieb absenčného a prezenčného štúdia.
 7. Z hľadiska ochrany je špeciálnou kategóriou historický knižničný fond, ktorý je súčasťou knižnice a pre ktoré platia špeciálne podmienky pre jeho ochranu a sprístupňovanie. Historický knižničný dokument je samostatný dokument a historický fond je súbor knižničných dokumentov, vyhlásených Ministerstvom kultúry SR, ktoré majú osobitnú kultúrnu a najmä historickú hodnotu; je to najmä vzácny rukopis, stará a vzácna tlač do roku 1830, slovacikálny dokument do roku 1978 a významný slovacikálny dokument bez časového ohraničenia a dokumenty, ktoré majú priamy vzťah k významným osobnostiam alebo historickým udalostiam.

Článok VI. Prístupnosť knižnice

 1. Knižnica poskytuje služby vybraným kategóriám, keďže ide o neverejnú knižnicu. Knižnica slúži predovšetkým potrebám pracovníkom múzea, ale aj používateľom z radov odbornej a vedeckej verejnosti, prípadne študentom.
 2. Zdravotne znevýhodneným používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom na ich zdravotné postihnutie.
 3. Knižnica má stanovené otváracie hodiny: utorok  8:30 -14:30 hod., štvrtok 8:30 -14:30 hod.

Článok VII. Výpožičný poriadok

 1. Súčasťou Knižničného poriadku je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.
 2. Dokumenty sa zamestnancom múzea požičiavajú prezenčne a absenčne do knižnice a pracovní zamestnancov múzea.
 3. Vypožičiavanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 4. Odborným pracovníkom múzea sa požičiava literatúra z ich príslušného odboru aj do príručných knižníc v ich pracovniach. Tieto fondy sú tiež súčasťou fondu knižnice. Pracovník múzea je za knihy vo svojej príručnej knižnici zodpovedný a nepožičiava ju iným osobám. V prípade záujmu o publikáciu z príručnej knižnice iného odborného pracovníka je toto potrebné riešiť prostredníctvom pracovníka knižnice.
 5. Používateľ osobne zodpovedá za požičané dokumenty a nesmie ich požičiavať ďalším osobám.
 6. Výpožičná doba pre knihy, časopisy a ostatné publikácie je stanovená pre potreby zamestnancov múzea – 2 mesiace. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť 1-krát, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím za predpokladu, ak o dané knižničné dokumenty nežiada aj iný používateľ. Naraz si možno vypožičať najviac 5 knižničných jednotiek.
 7. Noviny a časopisy priebežného ročníka knižnica, audiovizuálne dokumenty požičiava prezenčne v priestoroch študovne. Časový limit využitia  dokumentov určuje príslušný zamestnanec.
 8. O predĺženie výpožičnej lehoty môže používateľ požiadať osobne v knižnici alebo e-mailom na adresách: kniznica@muzeumnitra.sk.
 9. Publikácie s poškodenou väzbou sa požičiavajú výhradne absenčne.
 10. Vzácne dokumenty a rukopisy z historického fondu sa požičiavajú na presne vymedzenú dobu (napr. trvanie výstavy a pod.), v závislosti od účelu, na ktorý majú byť použité. Na ich zapožičanie je potrebný súhlas riaditeľa.
 11. Používateľ do vypožičaných knižničných dokumentov z fondu múzea nesmie robiť žiadne záznamy, nesmie ich poškodzovať žiadnymi inými zásahmi a nesmie vypožičaný knižničný dokument požičiavať ďalším osobám, ani inak s ním nakladať bez súhlasu knižnice. Ak používateľ akokoľvek poškodí dokument, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia.
 12. Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal. Pri vypožičaní si ho má prezrieť a prípadné poškodenie ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené chyby a je povinný uhradiť náklady spojené s opravou dokumentu.
 13. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka podľa  § 443 č. 40/1964 Z. z.
 14. O poškodení, zničení alebo strate sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje nahradiť dokument, čo potvrdzuje svojim podpisom.
 15. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:
  a) výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,
  b) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,
  c) finančnou úhradou ceny dokumentu.
 16. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje vedenie múzea (riaditeľka, mzdový a personálny manažér a ekonóm).
 17. Upomínanie používateľov:
  – prvú upomienku knižnica zasiela formou sms alebo telefonátu, poštou ju nezasiela,
  – druhú a tretiu upomienku knižnica zasiela tým požívateľom, ktorí do prihlášky uviedli číslo mobilného telefónu, prednostne formou SMS, ostatným poštou,
  – poštou sú zasielané riaditeľské upomienky.

Článok VIII. Základné práva a povinnosti používateľa knižnice

 1. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi pracovníka knižnice.
 2. Používateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.
 3. Vstup do knižnice a študovne nie je povolený návštevníkovi pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
 4. V priestoroch knižnice a študovne je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.
 5. Používanie vlastných počítačov je dovolené so súhlasom pracovníka knižnice.
 6. Zamestnanec múzea je povinný v lehote 10 dní pred odchodom zo zamestnania (rozviazanie pracovného pomeru) odovzdať všetky požičané knižničné dokumenty knižnici múzea. Až po vysporiadaní mu bude podpísaný Výstupný list.
 7. Ak používateľ nedodržiava knižničný poriadok, môže byť dočasne alebo trvale zbavený práva používať služby knižnice. Súčasne je povinný uhradiť v plnom rozsahu škodu, ktorú spôsobil svojim konaním

Článok IX. Ochrana osobných údajov

1.  Spracovanie osobných údajov je realizované v súlade s platnými legislatívnymi dokumentmi SR a EÚ – Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
2. Legislatívnym rámcom pre spracovanie osobných údajov používateľov je Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, ktorý v § 18 Práva knižnice určuje rozsah spracovania osobných údajov.
3. Povinné údaje pre registráciu používateľa a na účel poskytovania knižnično-informačných služieb sú: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo.
Nepovinné údaje sú: titul, adresa pre poštový styk, e-mailová adresa. Používateľ súčasne udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov ZZP používateľov za účelom poskytnutia zľavy, marketingové aktivity knižnice (informácie o službách a akciách), fotenie na podujatiach knižnice použité za účelom propagácie činnosti knižnice, uchovávanie histórie výpožičiek.
4. Po skončení členstva, vyrovnaní záväzkov voči knižnici a po splnení zákonom daného účelu štatistického vykazovania sú osobné údaje v databáze zlikvidované najneskôr do dvoch rokov od skončenia členstva alebo i skôr na základe písomnej žiadosti používateľa. Likvidácia sa uskutočňuje:

 • skartovaním prihlášky a iných fyzických dokumentov,
 •  anonymizáciou osobných údajov v počítačovej databáze
 • údaje sú ďalej používané len pre štatistické účely bez väzby na konkrétneho používateľa.

5. Používateľ má právo požiadať o opravu, obmedzenie a výmaz osobných údajov, ktoré knižnica spracováva. Používateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas môže odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.
6. Prístup k osobným údajom majú iba tí zamestnanci knižnice, od ktorých to vyžaduje plnenie pracovných úloh. O zistených údajoch sú povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zaniknutí pracovného pomeru.

Článok X. Evidencie výpožičiek

 1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičanie konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
 2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva manuálne a elektronicky v evidenčných listoch používateľov.
 3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje používateľ svojim podpisom.
 4. Knižnica potvrdzuje používateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu podpisom pracovníka knižnice.

Článok XI. Medziknižničná výpožičná služba
(ďalej len „MVS“)

 1. Knižnica poskytuje MVS podľa Vyhlášky MK SR o MVS. Medziknižničnú výpožičnú službu poskytuje len zamestnancom múzea.
 2. Ak zamestnanec potrebuje knižničný dokument alebo článok z periodika, ktorý nie je vo fonde Knižnice PM, môže požiadať o sprostredkovanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike. Knižnica sprostredkuje výpožičku medziknižničnou výpožičnou službou (MVS) vo forme originálu alebo kópie.
 3. Pri výpožičkách knižničných dokumentov prostredníctvom MVS musí používateľ dodržať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. Výpožičná lehota v MVS je 40 dní (5 týždňov).
 4. Požiadavku na výpožičky MVS možno zaslať cez e-mail pri dodatočnom zaslaní žiadanky MVS. Výpožičky MVS z iných knižníc sú bezplatné. Požiadaná knižnica v súlade s požiadavkami ochrany svojich fondov môže zaslať ako náhradu za výpožičku originálu jeho kópiu s požiadavkou o jej uhradenie. V tom prípade musí čitateľ zaplatiť účtovanú sumu.
 5. Za dokumenty vypožičané z fondov Knižnice múzea  zodpovedá knižnica dovtedy, kým nedostane prvú časť žiadanky MVS s potvrdením o vrátení dokumentu.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Knižničný a výpožičný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice, vrátane Mestského múzea v Zlatých Moravciach. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra a  Mestské múzeum Zlaté Moravce, Námestie Andreja Hlinku 38, 953 01 Zlaté Moravce.
2. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť riaditeľ múzea alebo ním poverený pracovník.
3. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 20. apríla 2021. 

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00