Slobodný prístup k informáciám

Postup Ponitrianskeho múze v Nitre pri aplikácii zákona
č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:
Ponitrianske múzeum v Nitre
sekretariát
Štefánikova trieda 1 950 51 Nitra

Žiadosť sa podáva:
– písomne prostredníctvom pošty,
– písomne osobným podaním na sekretariáte múzea,
– ústne osobne v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 7.30 hod. do 15.00 hod. na sekretariáte  múzea,
– prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch (pondelok – piatok)
   od 7.30 hod. do 15.00 hod. na tel. č. + 421 37 651 00 00
– prostredníctvom elektronickej pošty: info@muzeumnitra.sk, žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

  1. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.
  2. Proti rozhodnutiu múzea o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho plynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17.
  3. Odvolanie sa podáva múzeu, ktoré rozhodnutie vydalo.
  4. O odvolaní proti rozhodnutiu múzea rozhoduje v druhom stupni jej zriaďovateľ.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Reprografické služby
Za zhotovenie xerografickej kópie formát A4
jednostranne – 0,20 €
obojstranne – 0,30 €
Za zhotovenie xerografickej kópie formát A3
jednostranne – 0,30 €
obojstranne – 0,50 €
Naskenovanie 1 strany dokumentu – 0,15 €
Tlač 1 strany z tlačiarne – verejný internet:
jednostranne – 0,10 €
obojstranne – 0,15 €
Tlač 1 farebnej strany z tlačiarne:
jednostranne – 0,50 €
obojstranne – 0,80 €
Tlač 1 čierno-bielej strany z tlačiarne
jednostranne – 0,30 €
obojstranne – 0,50 €
Obálka:
formát A6 0,10 €
formát A5 0,15 €
formát A4 0,20 €
Naskenovanie za jednej strany dokumentu 0,15 €
Fotografie z fotoarchívu 1 záber – 1,00 €
Digitalizácia negatívov, skeny pozitívov z fotoarchívu
za 1 ks – 2,00 €
za 1 CD/DVD/USB – 0,50 €

Uvedené ceny sú konečné.

Konzultačné služby
6,00 € / 1 hod. – cena sa účtuje pri dĺžke konzultácie nad 30 min., do 30 min. je bezplatná.
Poplatok za poskytovanie informácií sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne Ponitrianskeho múzea v Nitre alebo formou fakturácie.
Informácie zasielané elektronicky a telefonicky sú poskytované bezplatne.
V prípade poskytnutej informácie písomnou formou prostredníctvom poštového doručovateľa sa účtuje poštovné podľa aktuálneho cenníka poštového doručovateľa.

Smernica Slobodný prístup k informáciám

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00