Etnológia

Etnografická zbierka Ponitrianskeho múzea v Nitre dokumentuje a prezentuje kultúru a spôsob života človeka hlavne na území nitrianskeho regiónu, pre ktorý bol príznačný vidiecky charakter s prevahou poľnohospodárskej výroby. Zbierkový fond sa tvoril dlhé roky. Pozostáva z takmer 4 000 kusov zbierkových predmetov, ktoré múzeum uchováva nielen ako predmety s estetickou či vzdelávacou hodnotou, ale kvôli ich duchovnej a kultúrnej  hodnote ako kultúrne vzory a odkazový materiál pre ďalšie generácie. Klasifikácia etnografickej  zbierky múzea  z hľadiska obsahovo-druhového významu či úžitkovo-funkčného významu potvrdzuje skutočnosť, že  zbierka obsahuje  niekoľko typov  zbierkových súborov.

Rozsahom k najväčším patrí kolekcia tradičnej odevnej a bytovej kultúry. Jej základ tvorí tradičný mužský, ženský, ale aj detský odev prakticky zo všetkých oblastí nitrianskeho regiónu ako napríklad z Jelšoviec, Dolných Lefantoviec, Veľkého Zálužia, Jarku, Jelenca, Sľažian, Neveríc, ale aj z čilejkárskych obcí v okolí Levíc. Zastúpený je odev pre rozličné vekové skupiny, odevné súčasti na jednotlivé obdobia roka a na rozmanité príležitosti. Zbierku ľudového odevu dopĺňa textil vyrábaný a používaný v tradičnom prostredí na území regiónu ako obrusy, prestierania, uteráky, hospodárske textílie. Ku skvostom patrí  kolekcia kútnych plachiet z lokalít Alekšince, Jelšovce, Neverice.

Bohatý je zoznam zbierkových predmetov dokumentujúcich remeselnú a domácku výrobu s dôrazom na dedinské prostredie. Prostredníctvom zbierkových predmetov sú zastúpené najmä kovospracujúce a drevospracujúce remeslá (debnári, stolári, tesári, korytári ap.) a tiež remeslá závislé na poľnohospodárskej výrobe (čižmári, remenári atď). Domácu výrobu prezentuje  predovšetkým spracovanie rastlinných vlákien – ľanu a konope, domáce tkáčstvo a výroba súkna. K vzácnym patrí kolekcia foriem tradičného medovnikárstva z nálezových lokalít Nitra a Suchá nad Parnou.
Samostatnú kolekciu predstavuje zbierka ľudovej keramiky, teda keramiky vyrábanej a  používanej v hlavne tradičnom prostredí. Skvostom zbierky je keramická plastika Lúčne hry od známeho ľudového umelca Ferdiša Kostku či hrnce, zastúpené ojedinelým veľkým hrncom z konca 19. storočia  tzv. svadobným, ktorý sa pri veľkých hostinách používal na varenie polievky. Zbierkovú kolekciu dopĺňa čierny riad vyrobený v Brehoch, pijáky, formy na pečenie, misy a podobne. Vzácne a ojedinelé sú aj džbány, fľaše na pálenku a víno z obyckej a drahožickej huty, ktorými sklári zásobovali náš región.
S výrobou skla úzko súvisia maľované obrázky, vznikali v blízkosti sklární v 18. a 19. storočí a boli vyhľadávaným artiklom na jarmokoch a púťach. Do zbierky patria  maľované obrázky, ktoré odrážajú vlastný výtvarný štýl ich autorov  a prístup k tradícii, popri tradičných biblických motívoch a jánošíkovských motívoch zachytávajú výjavy a zvyky zo života vo vidieckom prostredí.  A tak zbierka zahŕňa sklomaľby od Alexandra Salzmanna, Petra Benického, Dušana Benického, Jána Bartolena, Mariána Járeka, neznámych autorov slovenskej a poľskej provincie.

Pomerne rozsiahla je aj zbierka duchovnej kultúry, ktorá dokumentuje predovšetkým tradičné kalendárne a rodinné zvykoslovie. V kolekcii kalendárneho zvykoslovia sú  zastúpené betlehemy (pochádzajú z dielne rezbárskych majstrov z Novej Bane, od autora Libora Benického) a kraslice.
V etnografickom fonde múzea  má svoje miesto aj oblasť agrikultúry. Dokumentuje tradičné spôsoby obrábania pôdy, pestovania a spracovávania jednotlivých poľnohospodárskych plodín, ako aj tradičné spôsoby chovu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
K mimoriadne vzácnym patrí kolekcia ľudového umenia. Pozoruhodná je kolekcia ľudovej plastiky – či už tradičnej sakrálnej alebo súčasnej neprofesionálnej. Je bohatá na varianty ľudových mariánskych plastík väčšinou z druhej polovice 19. storočia – Madonu s Ježiškom a Sedembolestnú Pannu Máriu a kultové  kúty v rohu izby, domáce oltáriky (nálezové lokality  Hájske, Alekšince, Čaradice, Jelenec, Siladice) – stoly, komody, k nim patriace devocionáliá (obrazy, sošky, svietniky) z vidieckeho prostredia.

Osobitnú kolekciu predstavuje tradičná stavebná a bytová kultúra, ktorú tvorí kolekcia maľovaných a vyrezávaných truhiel z 18., 19. a začiatku 20. storočia, ale aj lavice, kolísky.

Zbierky

Prírodné vedy

Prírodné vedy

História

História

Etnológia

Etnológia

Archeológia

Archeológia

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00