Archeológia

Archeologický zbierkový fond Ponitrianskeho múzea tvorí 3 842 kusov evidovaných zbierkových predmetov a ďalšie početné nezbierkové predmety, ktoré sú súčasťou pomocného inventára. Archeologickú zbierku tvoria autentické zbierkové predmety, ktoré dokumentujú  časový úsek od staršieho praveku (mladého paleolitu, približne 23 000 rokov pred Kristom) po novovek (17.-18. storočie). K nadobudnutým muzeáliám patrí kamenná štiepaná a hladená industria, surovina aj polotovar, úžitková aj funerálna keramika, kovové, kostené a hlinené artefakty –  nástroje, zbrane a predmety dennej potreby, šperky, šatové ozdoby, plakety, mince, stavebné články, kachlice, tehly, fragmenty malty a mazanice a početný črepový materiál aj zvieracie kosti a kostrové pozostatky človeka. Do pomocného inventára prináležia tiež kópie archeologických hmotných pamiatok (šperky, nástroje, zbrane), 3D modely (rekonštrukcie obydlí, sakrálnych objektov), aj repliky dobových odevov a ich súčastí.

Archeologické zbierky sú prevažne výsledkom vlastných výskumov, ako aj  terénnych výskumov realizovaných v spolupráci s inými inštitúciami, hlavne s Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Výnimočnosť fondu spočíva v jeho rozmanitosti, sú v ňom zastúpené viaceré druhy a typy archeologických nálezov dokumentujúcich osídlenie v širokom časovom diapazóne. Súčasne poukazuje na dobové špecifiká širšieho regiónu Nitry a Horného Požitavia. K najvzácnejším zbierkovým predmetom patrí súbor bronzových pozlátených plakiet z Bojnej. Ide o jedinečnú reprezentatívnu kolekciu, historicky aj umelecky finančne nevyčísliteľnej hodnoty. Ide o súbor pamiatok európskeho formátu.

Zbierky

Prírodné vedy

Prírodné vedy

História

História

Etnológia

Etnológia

Archeológia

Archeológia

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00