Návštevný poriadok

Návštevný poriadok Ponitrianskeho múzea v Nitre platí pre všetkých návštevníkov v expozíciách múzea, vrátane pracovísk Múzeum v Zlatých Moravciach a Dom ľudového bývania a architektúry v Šali. Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a riadi sa pokynmi sprievodcu alebo zodpovedného pracovníka.

 1. Individuálny návštevník má možnosť pozrieť si múzeum samostatne, prípadne s poskytnutým sprievodcovským textom. Návštevníci do 12 rokov majú povolený vstup len v sprievode dospelej osoby.
 2. Skupiny návštevníkov (turistické, školské, príp. iné) sa v prípade záujmu o lektorované sprevádzanie musia nahlásiť minimálne 24 hodín vopred telefonicky na tel. č.:
  Ponitrianske múzeum v Nitre – 0940 943 015
  Múzeum v Zlatých Moravciach – 0948 235 049
  Dom ľudového bývania a architektúry v Šali – 0940 943 016
  alebo mailom lektor@muzeumnitra.sk.
  V prípade nenahlásenia skupiny bude záujemcom poskytnutý lektor len v prípade, ak bude voľný. Za skupinu osôb s nárokom na lektorský sprievod sa považuje minimálne 10-členná skupina a maximálne 40-členná skupina pre Ponitrianske múzeum v Nitre, 30-členná skupina pre Múzeum v Zlatých Moravciach a 25-členná skupina pre Dom ľudového bývania a architektúry v Šali. Pedagogický dozor (učitelia a vychovávatelia) je povinný na základe pokynov lektora dohliadať na správanie žiakov a mladistvých. Pri pedagogickom dozore (učitelia alebo vychovávatelia), ktorý sprevádza školskú skupinu, má nárok na bezplatné vstupné 1 osoba na každých 15 žiakov/študentov.
 3. Otváracie hodiny sú zverejnené pri vstupe do múzea. Posledný vstup je možný 30 minút pred koncom otváracích hodín. V prípade obmedzení vplyvom epidemiologickej situácie sa počet návštevníkov riadi podľa aktuálne platných epidemiologických opatrení stanovených príslušnými orgánmi. Múzeum zverejní odkaz na platné opatrenia na webovej stránke.
 4. Výšku vstupného určuje Cenový výmer podpísaný riaditeľom múzea. Cenník je umiestnený pri recepcii/pokladni múzea. Vstup do expozícií, na výstavy a sprievodné podujatia je možný len so zakúpenou platnou vstupenkou alebo voľnou vstupenkou vydanou múzeom. Návštevník je povinný sa na vyzvanie sprievodcu platnou vstupenkou preukázať. Vstupenka je neprenosná. Predaj vstupeniek je možný v hotovosti v priestore pracoviska RECEPCIA/pokladňa múzea.

Múzeum umožňuje platbu kultúrnymi poukazmi platnými v danom roku do dátumu na nich určenom. Ak je vstupné nižšie ako hodnota kultúrneho poukazu, z poukazu sa nevydáva.

5. Vstup do múzea nie je povolený:

 • osobám pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok,
 • osobám so strelnou zbraňou, pyrotechnikou alebo ostrými predmetmi,
 • osobám so psom alebo inými zvieratami (vodiaci pes je výnimka, na základe preukázania sa príslušným dokladom),
 • návštevníkom vo veľmi znečistenom a premočenom odeve,
 • návštevníkom s nadrozmernou batožinou, jedlom alebo nápojmi, detskými kočíkmi, bicyklami, zbraňami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb alebo vystavených exponátov.
 • V prípade zistenia takéhoto stavu je sprievodca oprávnený zavolať políciu alebo vykázať osobu z prehliadky.

6. Počas návštevy múzea je návštevník povinný riadiť sa pokynmi lektora alebo zamestnanca múzea.  

7. V priestoroch múzea nie je povolené:

 • poškodzovať a ohrozovať interiér či exteriér múzea a jeho inventár,
 • dotýkať sa exponátov, inštalácií, výstavného nábytku (vitríny, inštalačné prvky…), pokiaľ to výslovné označenie na nich neumožňuje,
 • fajčiť alebo manipulovať s hasiacimi prístrojmi, otvoreným ohňom a elektrickými zariadeniami,
 • pohybovať sa mimo určenej návštevníckej trasy a vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť alebo sú označené zákazovým piktogramom,
 • v expozíciách a interiéri múzea konzumovať nápoje, potraviny, alkohol či nápoje, vrátane žuvačiek,
 • hlučným alebo vulgárnym správaním obmedzovať ostatných návštevníkov,
 • odhadzovať odpadky mimo určených odpadkových košov,
 • vykonávať akúkoľvek kampaň (marketingovú, politickú, informačnú…), finančnú zbierku, predaj či petíciu, ktoré nie sú organizované alebo na základe predošlej písomnej žiadosti povolené vedením múzea.

8. Podmienky zhotovovania fotografií a videozáznamov:

Fotografovanie a zhotovovanie videozáznamov nie je povolené vo výstavných priestoroch:

 • stála archeologická expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska,
 • dlhodobá archeologická výstava Nitriansko v zrkadle vekov,
 • v ostatných výstavných priestoroch podľa usmernenia lektorov.

Priestory, v ktorých nie je povolené fotografovať sú označených zákazovým piktogramom.
V prípade zhotovovania fotografie alebo videozáznamu pre osobnú potrebu (t. z. nekomerčné účely) je potrebné zaplatiť poplatok pri vstupe do múzea. Fotografovanie a zhotovovanie videozáznamov je dovolené len s dodržaním práv fyzických osôb na ochranu svojej osobnosti a len vo vyhradených priestoroch múzea.
Pre študijné, marketingové, dokumentačné a vedecké účely povoľuje múzeum výnimku tohto zákazu na základe písomnej žiadosti a podľa Cenového výmeru múzea – žiadosti zaslanej na  email: marketing@muzeumnitra.sk. Písomná žiadosť na stiahnutie TU.
Fotografovanie alebo zhotovovanie videozáznamu pre komerčné účely je možné len na základe písomnej žiadosti a podľa ceny stanovenej dohodou, odsúhlasenej riaditeľom múzea – žiadosti zaslanej na  email: marketing@muzeumnitra.sk. Písomná žiadosť na stiahnutie TU.
V priestoroch múzea nie je povolené používanie fotografického stojanu, svetiel a iného profesionálneho vybavenia bez predošlého súhlasu vedenia.

9. Múzeum si vyhradzuje právo zamedziť používanie mobilného telefónu alebo iných komunikačných zariadení v hlasitom režime počas prehliadky.

10. Návštevník je povinný dbať na svoju bezpečnosť a vyhýbať sa činnostiam, ktoré by mohli ohroziť zdravie či život jeho samého alebo ostatných návštevníkov. Múzeum nie je zodpovedné za zranenia a úrazy spôsobené nedodržaním Návštevného poriadku.

11. V prípade požiaru alebo iného ohrozenia je návštevník povinný postupovať podľa inštrukcií sprievodcu alebo povereného pracovníka múzea.

12. Priestory múzea sú monitorované bezpečnostnými kamerami kvôli bezpečnosti návštevníkov, budov a exponátov.

13. Priania, pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci zapísať do knihy prianí a sťažností, ktorá im bude vydaná na požiadanie sprevádzajúcim lektorom, taktiež zaslať emailom na adresu sekretariat@muzeumnitra.sk.

Návštevný poriadok je dostupný verejnosti na webovej stránke www.muzeumnitra.sk a na pracovisku INFORMÁCIE, ktoré zároveň plní funkciu pokladne múzea. Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 2. 2023.

V Nitre, 31. januára 2023  

Mgr. Patrícia Žáčiková
riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre                                  

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00