Návštevný poriadok

Návštevný poriadok Ponitrianskeho múzea v Nitre platí pre všetkých návštevníkov v expozíciách múzea, vrátane expozitúr Mestské múzeum v Zlatých Moravciach a Ľudový dom bývania a architektúry v Šali. Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia návštevného poriadku a riadi sa pokynmi sprievodcu alebo zodpovedného pracovníka.

 1. Individuálny návštevník má možnosť pozrieť si múzeum samostatne, prípadne s poskytnutým sprievodcovským textom. Návštevníci do 12 rokov majú povolený vstup len v sprievode dospelej osoby.
 2. Skupiny návštevníkov (turistické, školské, príp. iné) sa v prípade záujmu o lektorované sprevádzanie musia nahlásiť minimálne 24 hodín vopred telefonicky na tel. č.+421 948 197 894, emailom info@muzeumnitra.sk alebo prostredníctvom online formuláru, ktorý nájdu na web stránke pod každou výstavou/expozíciou/podujatím. V prípade nenahlásenia skupiny bude záujemcom poskytnutý lektor len v prípade, ak bude voľný. Za skupinu osôb s nárokom na lektorský sprievod sa považuje minimálne 10-členná skupina osôb, a maximálne 40-členná skupina pre Ponitrianske múzeum v Nitre, 30-členná skupina pre Mestské múzeum v Zlatých Moravciach a 25-členná skupina pre Ľudový dom bývania a architektúry v Šali.
  Pedagogický dozor (učitelia a vychovávatelia) je povinný na základe pokynov lektora dohliadať na správanie žiakov a mladistvých. Pri pedagogickom dozore (učitelia alebo vychovávatelia), ktorý sprevádza školskú skupinu, má nárok na bezplatné vstupné 1 osoba na každých 15 žiakov/študentov.
 3. Otváracie hodiny sú zverejnené pri vstupe. Múzeum si vyhradzuje právo v prípade závažného dôvodu (organizačný, technický, pandémia) dočasne alebo úplne zatvoriť, prípadne obmedziť vstup do svojich múzeí. Posledný vstup je možný 30 minút pred koncom otváracích hodín.
 4. Výšku vstupného (Vstupné) určuje Cenový výmer podpísaný riaditeľom múzea, ktorý je umiestnený pri pokladni múzea. Vstup do expozícií, na výstavy a sprievodné podujatia je možný len so zakúpenou platnou vstupenkou alebo s voľnou VIP vstupenkou vydanou múzeom. Návštevník je povinný sa na vyzvanie sprievodcu platnou vstupenkou preukázať. Vstupenka je neprenosná. Múzeum umožňuje platbu kultúrnymi poukazmi platnými v danom roku do dátumu na nich určenom. Ak je vstupné nižšie ako hodnota kultúrneho poukazu, z poukazu sa nevydáva. Predaj vstupeniek je možný v hotovosti v priestore pracoviska INFORMÁCIE.
 5. Vstup do múzea nie je povolený:
  ✓ osobám pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok,
  ✓ so strelnou zbraňou, pyrotechnikou alebo ostrými predmetmi,
  ✓ so psom alebo inými zvieratami, (vodiaci pes je výnimka, na základe preukázania sa príslušným dokladom),
  ✓ návštevníkom vo veľmi znečistenom a premočenom odeve,
  ✓ návštevníkom s nadrozmernou batožinou, jedlom alebo nápojmi, detskými kočíkmi, bicyklami, zbraňami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb alebo vystavených exponátov.
  V prípade zistenia takéhoto stavu je sprievodca oprávnený zavolať políciu alebo vykázať osobu z prehliadky.
 6. V priestoroch múzea je zakázané:
  ✓ poškodzovať a ohrozovať interiér či exteriér múzea a jeho inventár,
  ✓ dotýkať sa exponátov, inštalácií, výstavného nábytku (vitríny, inštalačné prvky…), pokiaľ to výslovné označenie na nich neumožňuje,
  ✓ fajčiť alebo manipulovať s hasiacimi prístrojmi, otvoreným ohňom a elektrickými zariadeniami,
  ✓ pohybovať sa mimo určenej návštevníckej trasy a vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť alebo sú označené tabuľkou „Zákaz vstupu“,
  ✓ v expozíciách a interiéri múzea konzumovať nápoje, potraviny, alkohol či nápoje, vrátane žuvačiek,
  ✓ hlučným alebo vulgárnym správaním obmedzovať ostatných návštevníkov,
  ✓ zhotovovať fotografie alebo videozáznamy bez predchádzajúcej úhrady poplatku – v prípade zhotovovania záznamov pre osobnú potrebu je potrebná úhrada pri vstupe do múzea, zhotovovanie záznamov pre študijné, marketingové, dokumentačné a vedecké účely, ako aj komerčné účely, je možné len na základe písomnej žiadosti a Cenového výmeru múzea,
  ✓ používať fotografický stojan, svetlá a iné profesionálne vybavenie bez predošlého súhlasu vedenia,
  ✓ vykonávať akúkoľvek kampaň (marketingovú, politickú, informačnú…), finančnú zbierku, predaj či petíciu, ktoré nie sú organizované alebo na základe predošlej písomnej žiadosti povolené vedením múzea,
  ✓ odhadzovať odpadky mimo určených odpadkových košov.
 7. Múzeum si vyhradzuje právo zamedziť používanie mobilného telefónu alebo iných komunikačných zariadení v hlasitom režime počas prehliadky.
 8. Návštevník je povinný dbať na svoju bezpečnosť a vyhýbať sa činnostiam, ktoré by mohli ohroziť zdravie či život jeho samého alebo ostatných návštevníkov. Múzeum nie je zodpovedné za zranenia a úrazy spôsobené nedodržaním Návštevného poriadku.
 9. V prípade požiaru alebo iného ohrozenia je návštevník povinný postupovať podľa inštrukcií sprievodcu alebo povereného pracovníka múzea.
 10. Priestory múzea sú monitorované bezpečnostnými kamerami kvôli bezpečnosti návštevníkov, budov a exponátov.
 11. Priania, pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci zapísať do knihy prianí a sťažností, ktorá im bude vydaná na požiadanie sprevádzajúcim lektorom, taktiež zaslať emailom na adresu info@muzeumnitra.sk.
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií