Návštevný poriadok

Návštevný poriadok Ponitrianskeho múzea v Nitre platný od 1. 4. 2024

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Návštevný poriadok Ponitrianskeho múzea v Nitre (ďalej len „múzea“ ) platí pre všetkých návštevníkov v expozíciách múzea, vrátane pracovísk Múzeum v Zlatých Moravciach a Dom ľudového bývania a architektúry v Šali.  Vo vlastnom záujme sa návštevník oboznámi s jeho obsahom po vstupe do priestorov múzea.
 2. Návštevníkom je každá fyzická osoba alebo skupina osôb, ktorá vstúpi do areálu alebo budovy múzea za poznávacím, kultúrno-výchovným alebo voľnočasovým účelom.
 3. Sprievodca – lektor je zamestnancom múzea, ktorého úlohou je poskytovať návštevníkovi/ skupinám návštevníkov informácie o expozícii a informácie potrebné pre orientáciu v múzeu. Je viditeľne označený menovkou. Návštevník je oprávnený využiť jeho sprievodcovské služby a zúčastniť sa sprievodcovského výkladu ako vopred ohlásená skupina. Návštevník je povinný rešpektovať jeho prípadné pokyny.

II. NÁVŠTEVNÍK A NÁVŠTEVNÍCKA SKUPINA

Zakúpením vstupenky prijíma návštevník ustanovenia Návštevného poriadku a pokiaľ ho poruší, bude zodpovedným pracovníkom múzea okamžite vykázaný z expozície, a to bez nároku na vrátenie vstupného. Individuálny návštevník má možnosť pozrieť si múzeum samostatne, prípadne s poskytnutým sprievodcovským textom.
Skupiny návštevníkov (turistické, školské príp. iné, Ponitrianske múzeum v Nitre – max do 40 osôb, Múzeum v Zlatých Moravciach – max do 30 osôb, Dom ľudového bývania a architektúry v Šali – max do 25 osôb) sa v prípade záujmu o lektorované sprevádzanie po expozícii majú nahlásiť minimálne 24 hodín vopred telefonicky alebo e-mailom na tel. č. 0940 943 015, 0948 197 894 (Nitra), 0948 235 049 (Zlaté Moravce), 0940 943 016 (Šaľa) alebo lektor@muzeumnitra.sk, lektornr@muzeumnitra.sk, lektorzm@muzeumnitra.sk, nakoľko iba v tom prípade im môže byť táto služba zabezpečená. V prípade nenahlásenej skupiny bude skupine poskytnutý lektor len v prípade, že bude voľný. Za skupinu osôb s nárokom na lektorský sprievod sa na účely tohto poriadku považuje minimálne 10-členná skupina osôb, maximálne vyššie definované skupiny osôb, ktorá prichádza do múzea spoločne, a to za poznávacím alebo výchovno-vzdelávacím účelom.

III. OTVÁRACIE HODINY

 1. Otváracie hodiny jednotlivých múzeí sú súčasťou prílohy č. 2 a sú zverejnené pri vstupe na recepciu/pokladňu múzea a na domovskej internetovej stránke www.muzeumnitra.sk. Múzeum si vyhradzuje právo v prípade závažného dôvodu (organizačný, technický, epidemiologický) dočasne alebo úplne zatvoriť, prípadne obmedziť vstup do jednotlivých múzeí.
 2. Posledný vstup do múzea je 30 minút pred koncom otváracích hodín.

IV. VSTUPNÉ

 1. Výšku vstupného určuje Cenový výmer podpísaný riaditeľom  múzea. Cenník je umiestnený na recepcii/pokladni múzea.
 2. Vstup do expozícií a výstav, tvorivých dielní a ďalších aktivít je možný len so zakúpenou platnou vstupenkou alebo s voľnou VIP vstupenkou vydanou múzeom. Návštevník je povinný sa na vyzvanie sprievodcu platnou vstupenkou preukázať. Vstupenka je neprenosná, sprievodca alebo pokladník je oprávnený ju na vyznačenom mieste znehodnotiť.
 3. Pri pedagogickom dozore (učitelia alebo vychovávatelia), ktorý sprevádza školskú skupinu, má nárok na bezplatné vstupné 1 osoba na každých 15 žiakov/študentov.
 4. Predaj vstupeniek zabezpečuje lektor v priestore pracoviska RECEPCIA/pokladňa múzea.  T

V. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 1. Vstup do múzea nie je povolený:
  – osobám pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok,
  – so strelnou zbraňou, pyrotechnikou alebo ostrými predmetmi, ktoré môžu zraniť ostatných návštevníkov alebo poškodiť exponáty,
  – so psom alebo inými zvieratami (vodiaci pes je výnimkou na základe preukázania sa príslušným dokladom),
  – návštevníkom vo veľmi znečistenom a premočenom odeve, vyhodnotenie tohto kritéria je plne v kompetencii lektora,
  – návštevníkom s nadrozmernou batožinou, jedlom alebo nápojmi, detskými kočíkmi, bicyklami, zbraňami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb alebo vystavených exponátov. V prípade zistenia  takéhoto stavu je sprievodca oprávnený zavolať políciu, alebo vykázať osobu z prehliadky.
 2. Počas návštevy múzea je návštevník povinný riadiť sa pokynmi lektora alebo zamestnanca múzea.
 3. V priestoroch múzea nie je povolené:
  – poškodzovať a ohrozovať interiér či exteriér múzea a jeho inventár,
  – dotýkať sa exponátov, inštalácií, výstavného nábytku (vitríny, inštalačné prvky…), pokiaľ to výslovné označenie na nich neumožňuje,
  – fajčiť (okrem miest na to vyhradených a riadne označených) alebo manipulovať s hasiacimi prístrojmi, otvoreným ohňom a elektrickými zariadeniami,
  – pohybovať sa mimo určenej návštevníckej trasy a vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť alebo sú označené piktogramom, resp. tabuľkou „Zákaz vstupu“,
  – v expozíciách a interiéri múzea konzumovať nápoje, potraviny, alkohol či nápoje vrátane žuvačiek, požívať psychotropné alebo omamné látky,
  – hlučným alebo vulgárnym správaním obmedzovať ostatných návštevníkov,
  – odhadzovať odpadky mimo určených odpadkových košov,
  – vykonávanie akejkoľvek kampane (marketingovej, politickej, informačnej…), finančnej zbierky, predaja či petície, ktoré nie sú organizované alebo na základe predošlej písomnej žiadosti povolené vedením múzea.
 4. Podmienky zhotovovania fotografií a videozáznamov:
  Fotografovanie a zhotovovanie videozáznamov nie je povolené vo výstavných priestoroch stálej archeologickej expozície Skvosty dávnovekého Slovenska (č. d. 74-75) a v ostatných výstavných priestoroch podľa usmernenia lektorov.
  Priestory, v ktorých nie je povolené fotografovať sú označených zákazovým piktogramom. V prípade zhotovovania fotografie alebo videozáznamu pre osobnú potrebu (t. z. nekomerčné účely) je potrebné zaplatiť poplatok pri vstupe do múzea. Fotografovanie a zhotovovanie videozáznamov je dovolené len s dodržaním práv fyzických osôb na ochranu svojej osobnosti a len vo vyhradených priestoroch múzea. Vyhradenými priestormi múzea za týmto účelom sa rozumie:
  – stála expozícia (č. d. 58) a dlhodobá výstava  (č. d. 53-54) v Ponitrianskom múzeu v Nitre,
  – stála expozícia v Múzeu v Zlatých Moravciach,
  – stála expozícia v Dome ľudového bývania a architektúry v Šali,
  – krátkodobé výstavy, sprievodné aktivity v Ponitrianskom múzeu v Nitre a jeho expozitúrach v súlade so zmluvnými podmienkami výstav.
  Pri fotografovaní a zhotovovaní videozáznamov sa návštevníci riadia pokynmi lektora.
  Pre študijné, marketingové, dokumentačné a vedecké účely povoľuje múzeum výnimku tohto zákazu na základe písomnej žiadosti a podľa Cenového výmeru múzea – žiadosti zaslanej na  email: marketing@muzeumnitra.sk.  
  Fotografovanie alebo zhotovovanie videozáznamu pre komerčné účely je možné len na základe písomnej žiadosti a podľa ceny stanovenej dohodou, odsúhlasenej riaditeľom múzea – žiadosti zaslanej na  email: marketing@muzeumnitra.sk.
  Oddelenie marketingu vedie evidenciu žiadostí, komunikáciu so žiadateľmi, archiváciu dohôd a výstupov, koordinuje a zabezpečuje výkon fotografovania/natáčania záznamu v súčinnosti s odborným pracovníkom zodpovedným za zbierkový fond/expozíciu. V priestoroch múzea nie je povolené používanie fotografického stojanu, svetiel a iného profesionálneho vybavenia bez predošlého súhlasu vedenia.
 5. Múzeum si vyhradzuje právo zamedziť používanie mobilného telefónu alebo iných komunikačných zariadení v hlasitom režime počas prehliadky.
 6. Návštevník je povinný dbať na svoju bezpečnosť a vyhýbať sa činnostiam, ktoré by mohli ohroziť zdravie či život jeho samého alebo ostatných návštevníkov. Múzeum nie je zodpovedné za zranenia a úrazy spôsobené nedodržaním Návštevného poriadku.
 7. V prípade úrazu návštevníka alebo nevoľnosti je povinnosť informovať sprievodcu alebo pokladníka a vykonať zápis v Knihe úrazov múzea.
 8. V prípade požiaru alebo iného ohrozenia je návštevník povinný postupovať podľa inštrukcií sprievodcu alebo povereného pracovníka múzea.
 9. Návštevníci do 12 rokov majú povolený vstup len v sprievode dospelej osoby.
 10. Pedagogický dozor (učitelia a vychovávatelia) je povinný na základe pokynov lektora dohliadnuť na správanie žiakov a mladistvých.
 11. Priestory múzea sú monitorované bezpečnostnými kamerami kvôli bezpečnosti návštevníkov, budov a exponátov.
 12. Návštevný poriadok je dostupný verejnosti na webovej stránke www.muzeumnitra.sk a na pracovisku RECEPCIA, ktoré zároveň plní funkciu pokladne múzea.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Týmto sa ruší Smernica Návštevný poriadok Ponitrianskeho múzea v Nitre z 1. 2. 2023.
 2. Priania, pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci zapísať do Knihy prianí a sťažností, ktorá im bude vydaná na požiadanie sprevádzajúcim lektorom,  taktiež  zaslať v elektronickej podobe emailom na adresu sekretariat@muzeumnitra.sk.
 3. Smernica Návštevný poriadok Ponitrianskeho múzea v Nitre nadobúda platnosť dňom 1. 4. 2024.

V Nitre, 31. marca 2024                                                           Patrícia Žáčiková, riaditeľka

                                                                                                                 

               

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00