Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje

Názov: Ponitrianske múzeum v Nitre
Ponitrianske múzeum v Nitre je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresa:
Štefánikova trieda 1, 949 01  Nitra

Štatutárny zástupca:
Mgr. Patrícia Žáčiková, riaditeľ

Fakturačné údaje:
IČO: 36102652
DIČ: 2021431973

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK 55 8180 0000 0070 0031 1193

Kontakt:
Zodpovedná osoba: 
Ing. Iveta Šovčíková, ekonóm
Tel.: : +421 948 535 782
E-mail: isovcikova@muzeumnitra.sk

Internetová adresa:
www.muzeumnitra.sk

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00