Prednášky | Aktuálne

Hmyz – načo je nám taká háveď?

Termíny: ŠTVRTKY, na objednávku
do 26. apríla v Ponitrianskom múzeu Nitre
od 5. mája do 30. augusta v Múzeu v Zlatých Moravciach

Prednášajúca: Ing. Hana Husárová, PhD.

Prednáška je určená primárne žiakom II. stupňa základných škôl, ale aj študentom stredných škôl. Je vhodným doplnkom vyučovacieho procesu z predmetu biológia. Prednáška upriamuje pozornosť na druhovú pestrosť hmyzu a iných bezstavovcov. K bezstavovcom patriace pavúky, hmyz, či mäkkýše predstavujú neuveriteľnú druhovú pestrosť, ktorá ľudí fascinuje, ale aj desí. V súčasnej dobe dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity hlavne z radov bezstavovcov, čo má nedozerné následky nielen na životné prostredie. Prednáška prináša odpovede na otázky – Čo by sa stalo ak by hmyz zmizol? Aký má hmyz význam pre každodenný život človeka? Žiaci uvidia vybrané druhy bezstavovcov pochádzajúcich zo zbierkového fondu prírodovedného odboru Ponitrianskeho múzea v Nitre. Prednáška nadväzuje na aktuálnu výstavu Pod našimi nohami, ktorú žiaci môžu vidieť po absolvovaní prednášky. Výstava je v Ponitrianskom múzeu v Nitre inštalovaná do 26. apríla 2023. Od 5. mája do 30. augusta je výstava inštalovaná v Múzeu v Zlatých Moravciach.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (30 minút prednáška + diskusia)
Skupina: 1 školská skupina max. 30 osôb
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk


Migranti zo severu

Termíny: ŠTVRTKY od 1. apríla do 5. júla 2023, na objednávku
Prednášajúca: Ing. Hana Husárová, PhD.

Prednáška je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a tiež žiakov stredných škôl. Jej obsah je prispôsobený vekovej kategórii poslucháčov. Prednáška je vhodným spestrením vyučovacieho procesu v oblasti biológie.

Prednáška má za cieľ upriamiť pozornosť na jarnú a jesennú migráciu vtáctva. Prečo vtáky každoročne podstupujú strastiplnú cestu? Aké nástrahy na nich na tejto ceste čakajú? Akú odmenu zato získajú? Odpovede aj na tieto otázky sa poslucháči dozvedia počas prednášky prostredníctvom prezentácie s množstvom fotografií vtákov v ich prirodzenom prostredí zachytených pri rôznych činnostiach. Prednáška je súčasťou výstavy Život vtákov.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (30 minút prednáška + diskusia)
Skupina: 1 školská skupina max. 30 osôb
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk


Poľovníckym chodníčkom

Termíny: ŠTVRTKY od 1. júna do konca mesiaca jún 2023, na objednávku 
Prednášajúca: Ing. Hana Husárová, PhD.

Prednáška je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a tiež žiakov stredných škôl. Jej obsah je prispôsobený vekovej kategórii poslucháčov. Prednáška je vhodným spestrením vyučovacieho procesu v oblasti biológie.

Prednáška má za cieľ poslucháčom priblížiť prácu poľovníkov počas celého roka, vysvetliť význam a postavenie poľovníctva v spoločnosti. Poslucháči sa oboznámia s niektorými produktami poľovnej zveri a tiež s pomôckami poľovníka. Prednáška sa uskutoční pri príležitosti júna mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (30 minút prednáška + diskusia)
Skupina: 1 školská skupina max. 30 osôb
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk


Uvedomelosť, zodpovednosť a angažovanosť – tri základné ciele environmentálnej výchovy

Termín: apríl 2023, na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre
Prednášajúci: Mgr. Imrich Jakab, PhD.

Podľa výskumov, ktoré porovnávajú úroveň environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách v jednotlivých európskych krajinách vyplýva, že naši žiaci nijako nezaostávajú vo vedomostných otázkach týkajúcich sa životného prostredia a jeho ochrany. Čo im však chýba je prepojenie vedomostí do globálnych súvislostí, do praxe a do života. Ako sa môžu mladý ľudia angažovať v otázkach ochrany a tvorby životného prostredia? Ako môžu vlastnými rozhodnutiami prispievať k riešeniu globálnych environmentálnych hrozieb ako je klimatická zmena či znižovanie biodiverzity? Čo dokážu úplne sami a čo v spolupráci s inými? Zodpovedať tieto otázky je základným cieľom pripravenej interaktívnej prednášky.
Prednáška je organizovaná v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Dĺžka programu: 45 minút
Skupina: 1 školská skupina max. 30 osôb
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk


Príbehy o ľuďoch, ktoré píšu naše živočíchy

Termín: máj 2023, na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre
Prednášajúci: Mgr. Imrich Jakab, PhD.

Prednáška je vhodná pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

Znižovanie biodiverzity je globálny environmentálny problém, ktorý sa priamo dotýka každého človeka žijúceho na tejto planéte. Ľudia sú na jednej strane zodpovední za jej znižovanie a na strane druhej musia znášať následky, ktoré toto znižovanie spôsobuje. Interaktívna prednáška je sumárom viacerých príbehov a osudov našich živočíchov, prostredníctvom ktorých sa poukáže na vplyv ľudských aktivít na biodiverzitu, na dôležitosť jej obnovy a ochrany.
Prednáška je organizovaná v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Dĺžka programu: 45 minút
Skupina: 1 školská skupina max. 30 osôb
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk


Ekológia v živote dravcov a sov

Termín: jún 2023, na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre
Prednášajúci: Mgr. Filip Tulis, PhD.

Ekológia je súčasťou takmer každého vzdelávania a denne sa s ňou stretávame aj v našich bežných životoch. Chápanie často základných ale náročnejších ekologických vzťahov však nie je vždy jednoduché a jednoznačné. Cieľom prednášky je na príkladoch života dravcov a sov nenáročne vysvetliť vybrané ekologické vzťahy, poukázať na a ich krehkosť, schopnosť reagovať na zmenu, možné negatívne následky pre človeka pri ich zániku, ale ich aplikáciu v prospech celej ľudskej spoločnosti.
Prednáška je organizovaná v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

Dĺžka programu: 45 minút
Skupina: 1 školská skupina max. 30 osôb
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk


Výskum v Nitre na Školskej ulici v kontexte stredovekého osídlenia Nitry

Termíny: ŠTVRTKY od 16. októbra do konca roka 2023, na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Prednášajúca: PhDr. Jaroslava Ruttkayová

Prednáška je vhodná pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

Prednáška  prezentuje jeden z množstva archeologických výskumov Ponitrianskeho múzea v Nitre, ktoré sa realizovali v úzkej spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia. Informuje o výsledkoch archeologického výskumu v Nitre na Školskej ulici, ktoré výraznou mierou prispeli k obohateniu poznatkov o stredovekom osídlení centra Nitry.

Dĺžka programu: 60 minút
Skupina: 1 školská skupina max. 30 osôb
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00