Rod Migazzi – nová stála expozícia v Zlatých Moravciach

Záujmom Ponitrianskeho múzea v Nitre ako pamäťovej inštitúcie je, aby verejnosť vnímala jeho kultúrne služby ako moderné a inovatívne. Jeho úlohou je zhodnocovať a komunikovať výsledky činnosti, pestrosť a rôznorodosť zbierkového fondu a podporovať spoluprácu s ďalšími partnermi.

V súlade s týmto zámerom pripravuje Ponitrianske múzeum v Nitre novú stálu expozíciu pod názvom Rod Migazzi v priestoroch Múzea v Zlatých Moravciach, ktoré je jeho detašovaným pracoviskom. 

Múzeum v Zlatých Moravciach má sídlo v jednej z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok Zlatých Moraviec, v pôvodne renesančnom, v súčasnosti už barokovo-klasicistickom Migazziovskom kaštieli z roku 1630. Pôvodná komplexná expozícia v Múzeu v Zlatých Moravciach bola inštalovaná v 80-tych rokoch 20. storočia. Od tohto obdobia expozitúra z hľadiska prezentačných foriem a výstavníckeho fundusu výrazne nenapredovala a pre návštevníkov zostala prezentovaná v nezmenenej podobe.

Zámerom projektu Rod Migazziovcov – modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia stálej expozície je vytvorenie novej stálej expozície (vedný odbor história), ktorá sa opiera o moderné spôsoby prezentácie s ohľadom na zachovanie, odovzdávanie a vyzdvihnutie kultúrneho, historického a regionálneho odkazu a vybraných exponátov múzea.

Stručný popis projekt

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v múzeu a zabezpečiť návštevníkom zlepšenie úrovne hygienických štandardov. Ďalej prostredníctvom aktivít projektu zabezpečiť:
– zvýšenie záujmu o prezentované exponáty a zvýšenie návštevnosti,
– zvýšenie informovanosti a povedomia o histórii mesta,
– zviditeľnenie nielen na regionálnej, ale i národnej a medzinárodnej úrovni,
– otvorenie príležitostí pre kooperáciu v oblasti muzeológie, vzdelávania, ale aj v oblasti cestovného ruchu,
– zvýšiť protipandemické opatrenia, ktoré budú eliminovať prenášanie ochorenia COVID-19, na základe čoho sa zvýši ochrana návštevníkov a zamestnancov kultúrnych inštitúcií.

Cieľom projektu je:

 • zmena súčasného stavu expozície v expozitúre múzea,
 • sumarizácia, dokumentácia a prezentácia historických prameňov o rode Migazzi s primárnym zameraním na rodinu grófa Viliama Migazziho, posledného potomka talianskeho šľachtického rodu, ako silnej regionálnej témy, prezentácia významu a prínosu šľachtického rodu Migazzi pre regionálne dejiny a mesto Zlaté Moravce,
 • prezentácia kolekcie zbierkových predmetov historickej zbierky múzea vo väzbe na rodinu Migazziovcov,
 • sprostredkovanie zážitku z poznania a prijímania informácií na základe využitia moderných technológií. 

Sekundárnym cieľom je:

 • zvýšenie informovanosti a povedomia o histórii mesta,
 • popularizácia a zviditeľnenie mesta na medzinárodnej úrovni,
 • otvorenie príležitostí pre kooperáciu v oblasti muzeológie, vzdelávanie, ale aj v oblasti cestovného ruchu,
 • vytvorenie atraktívnej ponuky pre školských návštevníkov (školopovinná mládež, rodiny s deťmi),
 • podpora kultúrneho a školského turizmu (v jarných a letných mesiacoch),
 • sprostredkovanie spoznávania pamäte mesta kreatívnym a zážitkovým spôsobom – podpora identity miestnych obyvateľov,
 • platforma pre neformálne vzdelávanie (školské kolektívy),
 • kultivácia a efektívne trávenie voľného času (rodiny s deťmi).

Projekt Rod Migazziovcov – modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia stálej expozície je realizovaný poskytnutím nenávratného finančného príspevku z výzvy MK SR – IROP-PO7-SC77-2021-75 a spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Reštaurovanie a odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných fondov Fond na podporu umenia.

Zriaďovateľom Ponitrianskeho múzea v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Kód výzvy: MK SR – IROP-PO7-SC77-2021-75
Prioritná os: 7 – REACT-EÚ
Špecifický cieľ 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Celkové oprávnené výdavky projektu: 181 155,60 EUR                
Nenávratný finančný príspevok z EFRR: 172 097,82 €

Zmluva

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00