Večery s archeológiou v múzeu

Archeológia popravísk na Slovensku

Popraviská a na nich stojace šibenice ešte v nedávnej minulosti vzbudzovali v mysliach ľudí často negatívne, až desivé pocity. Týmto miestam zasväteným smrti sa zďaleka vyhýbali zo strachu pred kontaktom s nečistými silami. V súčasnosti je miera uvažovania a vnímania spoločnosti na celkom inej úrovni a to umožňuje kvalitný vedecký výskum týchto miest. Archeologicky ide o veľmi zaujímavé a perspektívne lokality. Z objektov, nachádzajúcich sa na popraviskách, vynikali najmä šibenice, ktoré reprezentovali výkon práva v meste a dominovali svojmu okoliu. Významné svedectvo z popravísk však  prinášajú najmä mŕtvi, ktorí tam skončili po poprave alebo inej nečistej smrti. Výsledky z výskumov umožňujú hlbšie porozumenie chápania smrti, kriminality, duchovného sveta alebo aj iných, na prvý pohľad nesúvisiacich oblastí života človeka v minulosti. Napriek tomu archeologický výskum popravísk je na Slovensku len vo svojich začiatkoch. Popraviská zdieľajú rovnaký osud spoločne s inými, menej populárnymi archeologickými lokalitami, ktoré sú postupne likvidované ľudskými činnosťami. Preto je na mieste otázka, či si aj popraviská nezaslúžili byť súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. 

Prednášajúci: PhDr. Daniel Bešina, PhD.
Termín: 11. mája 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Leták k prednáške na stiahnutie TU.

Leták k cyklu prednášok na stiahnutie TU


Už sme absolvovali…

Po stopách Germánov. Germánska osada v Beladiciach.

Cieľom siedmej prednášky cyklu Večery s archeológiou je informovať poslucháčov o výsledkoch archeologického výskumu v Beladiciach, časti Pustý Chotár (okr. Zlaté Moravce), v polohe Dolina. Záchranný výskum sa realizoval na trase rýchlostnej cesty R1v úseku Nitra – Selenec – Beladice v roku 2009 a 2010. Výskum osobitne prispel k obohateniu archeologických lokalít a pamiatok zvlášť z mladšej doby kamennej a doby rímskej. Okrem osady lengyelskej kultúry, na ktorej boli pozoruhodné najmä dlhé domy vymedzené žľabmi, bola odkrytá časť germánskej osady z 2. až polovice 5. stor. Okrem typických germánskych obydlí – zemníc s kolovou konštrukciou sa našli aj zásobné jamy a pece. Popri domácich hrnčiarskych výrobkoch, bronzových sponách a železných nástrojoch je výnimočný počet predmetov importovaných z Rímskej ríše a rímskych provincií. Patrí k nim vzácna keramika – terra sigillata, sklené fragmenty a korálky, vojenský rímsky nôž, železný stylus, aj fragment rímskej  bronzovej sochy a i.

Prednášajúci: PhDr. Jaroslava Ruttkayová
Termín: 4. mája 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Leták k prednáške na stiahnutie TU. (Foto: Letecká snímka lokality počas výskumu)


Počiatky Maďarov v Európe (nielen) z pohľadu archeológie – príbeh hrobov

Udalosti záveru včasného stredoveku v stredoeurópskom priestore sa okrem zániku Veľkej Moravy nepochybne spájajú aj s objavením sa Maďarov v Karpatskej kotline. Otázky týkajúce sa pravlasti, expanzie, spôsobu života a foriem spoločenského zriadenia, materiálnej kultúry, každodenných aktivít, vojenstva, kultúry, pohrebných a rituálnych zvyklostí Maďarov pred a po usadení sa na novom území možno rekonštruovať predovšetkým prostredníctvom analýzy ich hrobov a pohrebísk. Pre publikum v Ponitrianskom múzeu v Nitre v rámci cyklu Večery s archeológiou v múzeu budú tieto informácie podané prostredníctvom „príbehov hrobov“. 

Prednášajúca: Doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Termín: 27. apríla 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Leták k prednáške na stiahnutie TU.


Zvieratá a ich význam pre človeka v stredoveku

Prednášajúci: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.
Termín: 13. apríla 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Vzťah človeka a zvieraťa vypovedá veľa o kultúre, myslení, vnímaní sveta, o náboženských predstavách či každodennom živote. Archeozoológia je súčasťou tzv. zoohistórie, ktorá sa vyprofilovala ako nová interdisciplinárna historická veda. Zoohistória stredoveku je na výslní záujmu, a to hlavne z dôvodu, že z tohto obdobia pochádza najviac dokladov o intenzívnom vzťahu medzi zvieratami a ľuďmi. Či už ide o archeologické alebo archeozoologické doklady, ako sú rôzne predmety súvisiace s chovom, lovom, starostlivosťou o zvieratá alebo priamo kosti zvierat objavené na stredovekých hradoch či dedinách, tak aj historické pramene z tohto obdobia sú veľmi bohaté (itineráre, súpisy majetku, súdne spisy, chovateľské príručky). Navyše zoohistória pracuje aj s religionistikou, etnografiou, heraldikou či kunsthistóriou, ktoré pomáhajú nahliadnuť do duchovnej stránky spolužitia zvieraťa s človekom. Všetky tieto odvetvia nám pomáhajú sceliť obraz charakteristiky a postavenia zvieraťa v stredoveku a nevnímať ho len ako zdroj potravy, majetok, prípadne indikátor ekonomického zázemia, ale aj ako spoločníka, symbol, a taktiež ako predmet povier či prostriedok dehonestácie.

Leták k prednáške na stiahnutie TU


Archeológia konfliktov

Prednášajúci: Doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Termín: 30. marca 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Výskum vojenských konfliktov predstavuje v našej archeológii úplné nóvum. Hoci sa doteraz nachádzali početné nálezy militárií z druhej svetovej vojny, nebola im venovaná takmer žiadna pozornosť. Výnimkou
boli viaceré pokusy o vyzdvihnutie vrakov zostrelených lietadiel. V súčasnosti sa doslova iba hŕstka archeológov, múzejníkov a pamiatkarov začína sústreďovať na seriózny výskum týchto predmetov a objektov. Súčasťou tohto výskumu je aj mapovanie zachovaných poľných opevnení (zákopov, úkrytov…). V jeho rámci sa pozornosť venuje tiež analýze písomných prameňov, ktoré nás vedú k identifikácií bojísk alebo obranných postavení. Na ich základe dokážeme spájať objavené objekty a predmety s konkrétnymi bojovými operáciami či jednotkami. Ťažisko našich výskumov sa sústreďuje na dolnom Poiplí a Pohroní, kde sa odohrávali ťažké boje na prelome rokov 1944 a 1945. Výsledky nášho bádania využívame pri publikovaní odborných štúdií, ako aj pri popularizácii vojenskej histórie v rámci tzv. reenactingu a living history.

Leták k prednáške na stiahnutie TU


Mikroskopické zvyšky rastlín a archeológia

Prednášajúci: Doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
Termín: 16. marca 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Archeobotanici – archeológovia a botanici – vyhľadávajú a skúmajú zvyšky rastlín z archeologických nálezísk. Niektoré, napr. semená, orechy, drevá, uhlíky či vlákna je možné vidieť voľným okom, kým iné, napr. škrobové a peľové zrná, fytolity či jednobunkové riasy je vidno iba pod mikroskopom. Vyhodnotenie archeologických rastlinných zvyškov rozširuje poznatky o spôsoboch života ľudí v minulosti. Rekonštruuje najmä zmeny prírodného prostredia a výživy ľudí, čím odhaľuje ich dopad na vývoj ľudskej spoločnosti. Vo svojej prednáške Mária Hajnalová priblíži archeologické príbehy, ktoré pomohli napísať práve najdrobnejšie rastlinné mikrozvyšky.

Leták k prednáške na stiahnutie TU


Najnovšie výsledky archeologického výskumu Oponického hradu

Prednášajúci: Doc. Mgr. Dominik Repka, PhD. / Mgr. Barbora Styková, PhD. / Mgr. Matej Styk, PhD.
Termín: 16. februára 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný

Oponický hrad je jedným z hradov, ktorý strážil cestu vedúcu stredným tokom rieky Nitra z Topoľčian smerom do Nitry. Týči sa nad rovnomennou obcou Oponice v okrese Topoľčany. Od roku 2015 tu Katedra archeológie FF UKF v Nitre realizuje systematický archeologický výskum. Ten priniesol množstvo dôležitých zistení týkajúcich sa podoby hradu, jeho premeny v čase a každodenného života jeho obyvateľov. K najvýznamnejším nálezom patrí torzo pece štvoruholníkového pôdorysu s rozmermi 245 x 305 cm. Pec bola tvorená nemurovaným kamenným podstavcom, na ktorom sa zachytili pozostatky po tehlovej klenbe. V okolí pece bolo nájdené veľké množstvo kompletne zachovaných či rekonštruovateľných glazovaných a neglazovaných kachlíc. Na niektorých exemplároch pritom bolo možné pozorovať stopy po nedokončení celého výrobného procesu. Doložené sú aj výpalom poškodené kusy, či surovina a odpad v podobe hrudiek hliny a odrezkov vzniknutých pri odtlačení kachlíc do formy (matrice). Práve jedna takáto hlinená forma bola objavená pri západnom okraji pece. Na základe týchto informácií možno predpokladať, že pec slúžila k vypaľovaniu kachlíc. Ide tak o prvý doklad tejto remeselnej činnosti zistený na stredovekých a ranonovovekých radoch.

Leták k prednáške na stiahnutie TU


Výskum na šachte Althandel. Doklad začiatkov parnej revolúcie v Európe.

Prednášajúci: Mgr. Matej Styk, PhD.
Termín: 2. marca 2023
o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vstupné: 2,00 €; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Prednáška má za cieľ predstaviť výsledky archeologického výskumu jedinečného objektu – Potterovho atmosférického parného stroja, ktorý slúžil na odčerpávanie vody. Predstavená bude rekonštrukcia vývojových fáz výstavby strojovne, technická špecifikácia, existencia a postupný zánik objektu, ako aj  prehľad vývoja lokality od 18. do 19. storočia.

Archeologický výskum Katedry archeológie FF UKF v Nitre vychádzal z projektu Banského múzea, zastrešeného mestom Nová Baňa. Jeho cieľom bolo potvrdiť ústie šachty Althandel a zachytiť pôvodné umiestnenie atmosferického stroja slúžiaceho na odčerpávanie vody. Počas štyroch sezón boli kompletne odkryté zvyšky strojovne pri šachte Althandel v Novej Bani. Nimi sú kamenné základy strojovne s pozostatkami jej interiéru. Strojovňa mala rozmery základov 14,5 x 8 m a bola založená do svahovitého terénu. V rámci nej bolo objavené kúrenisko pozostávajúce z ústia vyloženého opracovanými blokmi, tehlového múru a kamennej obvodovej podlahy podopierajúcej prístupové drevené schodisko.

Existencia technickej pamiatky a miera jej zachovania predstavuje jedinečnú situáciu v priestore celej Európy.

Leták k prednáške na stiahnutie TU


Cyklus prednášok je výsledkom pokračujúcej spolupráce medzi Ponitrianskym múzeom v Nitre a Katedrou archeológie FF UKF v Nitre na základe Memoranda o spolupráci, k plneniu ktorého sa subjekty zaviazali začiatkom roka 2021.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00