Týždeň slovenských knižníc

Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre 

História a súčasnosť

Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre patrí medzi špeciálne múzejné knižnice na Slovensku. Je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou Ponitrianskeho múzea v Nitre. Jej prítomnosť, budovanie a spravovanie je jedným z nevyhnutných predpokladov pre kvalitnú odbornú prácu zamestnancov múzea.

Počiatky formovania knižnice sú spojené s počiatkami múzea samotného. Múzejné snahy siahajú do polovice 19. storočia, keď profesori a študenti piaristického gymnázia začali zhromažďovať zbierkové predmety, ale aj rôzne knihy. V roku 1896 založil profesor piaristického gymnázia dr. Ján Tóth Múzeum Nitrianskej župy, ktorého súčasťou bola aj knižnica. Mala okolo 14 tisíc zväzkov kníh a nachádzalo sa tam aj niekoľko historicky vzácnych kníh a prvotlačí. V roku 1907 do knižnice Župného múzea deponovala uhorská vláda knižnicu zrušenej Matice slovenskej s počtom vyše 40 tisíc zväzkov. Po vytriedení si knižnica Župného múzea nechala takmer 11 tisíc zväzkov a zvyšok prevzalo Národné múzeum v Budapešti. Matičné knihy, ktoré tam zostali sa v roku 1920 vrátili naspäť do Matice slovenskej v Martine. Po zrušení Župného múzea v roku 1951 boli muzeálne a knižné fondy prevezené do Bojníc a knižnica zanikla.    

V roku 1962 vzniklo v Nitre Vlastivedné múzeum a bolo pokračovateľom bývalého Župného múzea, založeného ešte v roku 1896. Na základe tejto skutočnosti môžeme datovať aj vznik knižnice Vlastivedného múzea. Knižničný fond sa začal budovať postupne v rokoch 1964 – 1968, a tým vznikli základné predpoklady na vytvorenie vlastnej knižnice múzea. Za začiatok existencie knižnice možno považovať až rok 1968, kedy bol vykonaný prvý zápis do prírastkovej knihy a knižničný fond sa začal „prírastkovať“. Múzeum okrem zbierkových fondov budovalo aj fond knižničný, najmä pre potreby pracovníkov múzea, ktorý slúžil pri ich vedeckovýskumnej činnosti. Súčasná knižnica je výsledkom viac než 50-ročného úsilia jej pracovníkov o budovanie knižničného fondu. Prvou pracovníčkou knižnice bola v rokoch 1975 – 1994 Drahomíra Pechočiaková. Knihovníčka dopĺňala knižničný fond o odbornú literatúru na základe návrhov odborných pracovníkov múzea prostredníctvom kúpy, ale fond sa rozširoval aj formou darov od vydavateľov a autorov. Sídlom múzea bola od roku 1962 budova Veľkého seminára v Hornom meste a v súčasnosti sa nachádza v pamiatkovej novorenesančnej budove mestskej radnice, kde sídli od roku 1990. Knižnica je situovaná na prízemí budovy Ponitrianskeho múzea, vstupuje sa cez hlavný vchod múzea.

Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre je dedičkou knižnice Vlastivedného múzea a eviduje vo svojom knižničnom fonde takmer 10 tisíc publikácií odbornej literatúry. Neoddeliteľnou súčasťou knižnice Ponitrianskeho múzea v Nitre je aj knižnica múzea v Zlatých Moravciach, ktorá eviduje vo svojom knižničnom fonde takmer 2 tisíc publikácií. Prevažnú časť knižničného fondu tvorí odborná literatúra, hlavne z oblasti spoločenských vied (odbor histórie, archeológie, etnológie, numizmatiky, výtvarného umenia…) a prírodných vied (odbor geológie, botaniky a zoológie). Knižnica má rozsiahly a cenný fond predovšetkým z oblasti muzeológie, etnológie, entomológie, botaniky, zoológie, umenovedy, archeológie, histórie. Ide hlavne o odbornú literatúru pozostávajúcu z vedných odborov zastúpených v múzeu, ale nechýba ani literatúra regionálna. Rozsahom i kvalitou však nezaostávajú ani ďalšie časti knižničného fondu – rôzne zborníky, encyklopédie a lexikóny, jazykové slovníky. V knižnici možno nájsť aj ďalšie odborné publikácie, napr. z oblasti dejín umenia, dejín štátov, národopisu, jazykovedy, či techniky. Nájdeme tu zemepisné atlasy, objavíme tu aj náboženskú literatúru, regionálne, príležitostné a jubilejné publikácie, zbierky zákonov. Nachádzajú sa tu aj notové záznamy skladieb, ktoré boli súčasťou repertoáru Nitrianskeho kvarteta, ktoré pôsobilo pri múzeu. Knižničný fond obsahuje iba minimum beletristickej literatúry. V knižnici sa nachádza aj vyše 5 tisíc titulov odborných periodík vydávaných od začiatku 20. storočia. Okrem slovenskej a českej literatúry sú publikácie zastúpené aj cudzojazyčne, najviac v maďarskom, nemeckom a ruskom jazyku.

Súčasťou knižnice je aj historický knižničný fond, ktorý tvorí samostatnú časť a je zaradený do zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre. Historický knižničný fond zahŕňa takmer 40 starých a vzácnych tlačí pochádzajúcich zo 17. až 18. storočia a vyše 100 slovacikálnych dokumentov z 19. storočia. Písané sú v rôznych jazykoch, najmä však v latinčine, nemčine a maďarčine.

Od roku 2020 sa knižničný fond katalogizuje do elektronickej podoby a elektronický katalóg je prístupný na webovej stránke www.muzeumnitra.sk v podsekcii Služby. Podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný a výpožičný poriadok, ktorý je zverejnený na viditeľnom mieste v priestoroch knižnice ako aj na webovej stránke múzea. Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby, medzi ktoré patria prezenčné a absenčné výpožičky. Absenčné výpožičky mimo priestorov knižnice sa poskytujú len pre zamestnancov múzea a prezenčné výpožičky pre externých návštevníkov sú realizované v knižnici za asistencie knižničného pracovníka. Na nerušené štúdium je vytvorené jedno študijno-bádateľské miesto.

Služby knižnice využívajú síce najmä odborní pracovníci múzea pri ich vedeckovýskumnej činnosti, ale kultúrne a vedomostné bohatstvo knižnice slúži aj k rozširovaniu poznatkov z regionálneho dejinného diania a ponúka možnosť prístupu a využívania jej služieb aj širokej verejnosti. Používateľom sa môže stať každý občan SR, bádateľ z radov laickej, odbornej a vedeckej verejnosti, prípadne študent, využívajúci informačné pramene knižnice k vedeckej práci, príp. na publikačnú činnosť. Potrebné informácie tu nájdu študenti pre vypracovanie bakalárskych alebo diplomových prác, ale aj záujemcovia o rôzne dejinné udalosti a výročia. Knižnica prezenčne vypožičiava všetky knižničné dokumenty okrem tých, ktoré sú uložené v príručných knižniciach pracovníkov múzea. Prezenčnou formou sa dá zapožičať aj historická tlač, ale na zapožičanie je potrebné vyplniť bádateľský list a žiadosť o sprístupnenie zbierkových predmetov. Podmienky poskytovania tejto služby upravuje Bádateľský poriadok.

Mnohé z publikácií knižničného fondu knižnice Ponitrianskeho múzea v Nitre sú aj v dnešnej dobe zaujímavé pre verejnosť a preto knižnica ponúka možnosť prezenčného štúdia literatúry pre každého návštevníka.

Autorka: Dominika Juricová

Autorka článku je knižničnou pracovníčkou Ponitrianskeho múzea v Nitre od roku 2010.

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00