Oživená hlina

Praveké umenie je spojené s lovecko-magickými a kultovými zvykmi aj nevyhnutnou snahou o udržanie života a rozmnoženie rodu. Doklady formovania hliny výnimočne nachádzame už u paleolitického človeka aj pred viac ako 20 000 rokmi. Výnimočne dokázal formovať hlinu do rozličných podôb, stvárňoval ženy, matky, symbolicky zobrazoval zdroj života v podobe trojuholníkovitých idolov (ženského lona). Uplynuli ďalšie tisícky rokov, kým sa začala hlina využívať pravidelne a mnohostranne. V mladšej dobe kamennej (neolite) prišlo k zásadnej zmene asi v 9. -7. tisícročí pred Kr. v krajinách Blízkeho východu, keď ľudia začali budovať trvalé osady, uvedomele pestovať poľnohospodárske plodiny, chovať dobytok a vyrábať dokonalejšie kamenné nástroje. V tom čase došlo aj k zrodu hrnčiarstva. Postupne prenikli tieto výdobytky najstarších roľníckych civilizácií cez územia Balkánskeho polostrova na západ a v 6. tisícročí pred Kr. sa udomácnili aj u nás.

Expozícia Ponitrianskeho múzea v Nitre Skvosty dávnovekého Slovenska, ktorá vznikla v r. 1993 v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, dáva návštevníkom možnosť uvidieť tie najvzácnejšie a najexkluzívnejšie hlinené výtvory – svedectvá hrnčiarov dôb dávno minulých.

Zvláštne miesto v neolitickej keramike prináleží antropomorfným a zoomorfným nádobám vytvarovaným do ľudskej alebo zvieracej podoby. Ide o štylizované aplikácie častí ľudského alebo zvieracieho tela na nádobe, alebo aj celé nádoby, ktoré svojím tvarom pripomínajú zviera či človeka. Známe sú z niekoľkých neolitických osád juhozápadného Slovenska. Zvlášť pozoruhodné sú nálezy zo sídliska v Blatnom (okr. Senec). Ide o antropomorfnú nádobku na podstavci v podobe štylizovaných ľudských chodidiel, na ktorej je zdôraznená ľudská tvár s reliéfne vyznačeným obočím, nosom a jednoduchými ryhami stvárňujúcimi oči a ústa. Jej zadná časť je zdobená rytým ornamentom, hrubými ryhami.

Blatné (okr. Senec), nádoba „s ľudskou tvárou“

Na inom nevšednom tvare z tej istej lokality upútavajú pozornosť štylizované ľudské nohy s vyznačenými prstami a plasticky stvárneným mužským pohlavím.

Blatné (okr. Senec), nádoba stvárňujúca muža

Práve to je výnimočné, že ide o vyobrazenie muža. Väčšina iných antropomorfných nálezov tohto typu zvyčajne znázorňuje ženy. Oba tieto nálezy vytvorili anonymní majstri z prostredia želiezovskej kultúry konca 6. a začiatku 5. tisícročia pred Kr.  O čosi mladšie sú unikátne vázy a džbánok lengyelskej kultúry (5. tisícročie pred Kr.) zo Svodína (okr. Nové Zámky). Dve jedinečne sformované nádoby majú plasticky vymodelované ľudské ruky vo vztýčenej polohe, tzv. adoračnom geste. Na jednej z nich sú ruky ukončené prstami a na druhej malými nádobkami, v ktorých dozaista boli nejaké atribúty súvisiace s kultovými obradmi. Hlava je len naznačená miernym vydutím v hornej časti na hrdle nádoby. Pozoruhodné je vyobrazenie dobového účesu červenou a čiernou farbou. Strednú časť medzi štylizovanými hornými končatinami zdobia dva malé bradavkovité výčnelky, znázorňujúcie prsia.

Svodín (okr. Nové Zámky), unikátne nádoby zobrazujúce ženy v adoračnom geste

Tretia, výrazne menšia nádobka v podobe sediacej ženy zo Svodína je v podstate džbánok s pridanými atribútmi – pokrčenými ľudskými nôžkami s priehlbinami na „stehnách“ a prsovitými výčnelkami v hornej časti vydutia.

Svodín (okr. Nové Zámky), džbán v podobe sediacej ženy

V tvorbe pravekých umelcov má svoje významné zastúpenie aj hlinená antropomorfná a zoomorfná plastika. Z prostredia kultúry s lineárnou keramikou (6. tisícročie pred Kr.) pochádza hlinená zvieracia plastika z Bíne (okr. Nové Zámky). Jej povrch zdobí rytý meandrovitý motív. V strede chrbta sú zreteľné stopy po odlomenej časti, možno nádoby alebo ďalšej sošky.

Bíňa (okr. Nové Zámky), zvieracia plastika

Nemenej vzácna je aj soška ženy z Malých Vozokan nesúca misu.

Malé Vozokany (okr. Zlaté Moravce), soška ženy nesúca misu

Súvisí so želiezovskou skupinou, ktorej nositelia sídlili u nás v mladšej dobe kamennej. Jedinečným objektom vo výtvarnom prejave je voz so záprahom dobytka, ktorý je v našom prostredí dokumentom doby aj ekonomického pokroku obdobia eneolitu z bolerázskej skupiny (4. tisícročie pred Kr.). Našiel sa v Radošine (okres Topoľčany).  Voz má tvar štvorhrannej nádoby a na jej čelnej strane je vytvarovaný pár hovädzieho dobytka.

Radošina (okr. Topoľčany), nádoba – voz so záprahom dobytka

Nádoby stvárňujúce človeka alebo zviera, aj voľná plastika odzrkadľujú náboženské predstavy mladšej a neskorej doby kamennej a spájajú sa s rôznymi obradmi a rituálmi, ktoré mali priaznivo pôsobiť na „božstvá“, získať si ich náklonnosť. Existoval kult ženy – matky, symbolu plodnosti a úrodnosti. Predpokladajú sa ceremónie na privolanie dažďa, zabezpečenia vlahy a úrodnosti. S kultom plodnosti súviseli aj sošky býkov a časté aplikácie býčích hláv a rohov na neolitických nádobách.

Autorka textu: Jaroslava Ruttkayová
Zbierkový fond Ponitrianske múzeum v Nitre a Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Späť na blog

Spomienkový večer na PhDr. Štefana Rakovského

Spomienkový večer na PhDr. Štefana Rakovského

5.12.2022 Pozývame Vás na spomienkový večer venovaný zakladateľovi zlatomoraveckého múzea PhDr. Štefanovi Rakovskému, ktorý sa bude konať dňa 9. decembra 2022…

<em><strong>… a vítali ho slávobránou s vodotryskom</strong></em>

… a vítali ho slávobránou s vodotryskom

5.12.2022 Ponitrianske múzeum v Nitre uchováva vo svojom zbierkovom fonde kolekciu pohľadníc zobrazujúcich európskych monarchov. Svoje zastúpenie majú medzi nimi aj pohľadnice s podobizňou…

Najstarší slovenský literárny časopis

Najstarší slovenský literárny časopis

13.10.2022 Okrem kníh sa v knižničnom fonde Ponitrianskeho múzea v Nitre nachádza aj veľké množstvo odborných periodík. Jedným z najstarších a…

Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku │Prednáška pre školy

Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku │Prednáška pre školy

12.10.2022 Jednou z dvoch tém prednášok organizovaných v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre je ohrozenie a…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií