Žiacka konferencia

Propozície Žiackej konferencie k Roku kresťanskej kultúry na Slovensku

Propozície na stiahnutie TU.
Prihláška TU.

Úvodné informácie

V rámci slávenia cyrilo-metodskej svätej omše počas národnej púte 5. júla 2023 sa na Svätoplukovom námestí v Nitre  uskutočnilo vyhlásenie Roku kresťanskej kultúry. V súvislosti s  Rokom kresťanskej kultúry na Slovensku, ktorý začal 5. júla 2023 a potrvá do 5. júla 2024 organizuje Ponitrianske múzeum v Nitre  žiacku konferenciu. Žiacka konferencia je schválená Radou KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD., nitrianskeho biskupa prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD. a predsedu Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru Mons. Františka Rábeka.

  Žiacka konferencia je adresovaná žiakom II. stupňa základných škôl,  stredným školám a  gymnáziám na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. V rámci konferencie sa uplatnia prvky rovesníckeho vzdelávania, t. j. prednášajúcimi budú žiaci, ktorí svoje výstupy budú prezentovať žiakom, svojim rovesníkom. Aktívni účastníci žiackej konferencie si môžu vybrať ľubovoľnú tému spadajúcu do jedného z týchto tematických okruhov:

  • Osobnosti cirkevného a náboženského života v nitrianskom regióne.
  • Sakrálna architektúra  v nitrianskom regióne.
  • Cyrilo-metodská cesta, Mariánska cesta, Svätoštefanská tradícia.

  Organizátor žiackej konferencie

  Ponitrianske múzeum v Nitre

  Hlavní partneri žiackej konferencie

  Biskupstvo Nitra
  Nitriansky samosprávny kraj
  Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru

  Miesto konania

  Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra, Veľká dvorana  

  Ciele

  Cieľom Roka kresťanskej kultúry je nielen zviditeľnenie kresťanskej kultúry, ale aj prezentovanie a šírenie kresťanskej kultúry života. Žiacka konferencia vytvára jedinečný priestor na prezentáciu tém, ktoré sa venujú regionálnej histórii, sú zaujímavé a pomerne neznáme.
  Cieľom konferencie je nielen vzbudenie záujmu o históriu mesta a regiónu, ale aj príprava na ďalšie štúdium prostredníctvom  práce s  informáciami a s odbornou literatúrou, prostredníctvom spracovania prezentácie s  dôrazom na formu a obsah,  prostredníctvom vystupovania na verejnosti, cibrenia si rečníckeho prejavu a komunikačných  či interpretačných schopností.

  Cieľová skupina

  Cieľovou skupinou sú žiaci II. stupňa základných škôl, žiaci stredných škôl a gymnázií na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  Tematické okruhy

  • Osobnosti cirkevného a náboženského života v nitrianskom regióne.

  V rámci tejto témy si žiak môže vybrať osobnosť, ktorej životný príbeh spracuje a odprezentuje (kňaza, katechétu, laika, ktorý pôsobil v rámci Cirkvi, rehoľnú sestru). Dôležitý je regionálny rozmer.

  • Sakrálna architektúra v nitrianskom regióne.

  V rámci tejto témy si žiak môže vybrať typ sakrálnej architektúry, ktorému chce venovať vo svojom príspevku pozornosť (kostol, kaplnka, Božia muka, krížová cesta, prícestný kríž, pieta a pod.), tému sakrálneho umenia,  patrocíniá či relikvie svätých.  Dôležitý je regionálny rozmer.

  • Cyrilo-metodská cesta, Mariánska cesta (trasovanie, lokality, pútnické miesta), Svätoštefanská tradícia v regióne.

  Kategória

  Žiaci II. stupňa ZŠ
  Žiaci SŠ a gymnázií

  Dôležité termíny

  Termín zaslania prihlášky a príspevkov: do 28. 06. 2024
  Termín oznámenia výsledkov výberu účastníkov žiackej konferencie: 28. 08. 2024
  Termín konania žiackej konferencie: 18. 09. 2024

  Vyplnenú prihlášku na žiacku konferenciu (viď príloha) spolu s príspevkom je potrebné zaslať na mailovú adresu: info@muzeumnitra.sk.

  Pokyny na úpravu príspevkov

  Prihlásený účastník svoj  príspevok  musí zaslať ako powerpointovú prezentácius označením súboru, kde sú  uvedené: Názov prezentácie, meno_priezvisko prezentujúceho, škola a tiež ako wordový dokument:
  textový editor Microsoft Word,
  maximálny rozsah 4 normostrany,
  obrazová príloha sa neráta do rozsahu, uvádza sa za textovou časťou, jednotlivé obrázky musia byť číslované a pomenované (Obr. 1 Názov),
  okraje strany sprava a zľava 2,5 cm, zhora a zdola 2,5 cm,
  text zarovnaný k obom okrajom,
  písmo Times New Roman, veľkosť písma 12 pt,
  riadkovanie 1,5,
  záhlavie – názov príspevku uviesť boldom (veľkým tučným typom písma),
  veľkosť 12 pt,      
  meno a priezvisko autora uviesť pod názvom normálnym písmom, veľkosť 12 pt.

  Príklad bibliografického zápisu pramenných zdrojov:
  Monografia: FULMEKOVÁ, Denisa. Doktor Mráz. Bratislava: Slovart, 2018.
  Články a štúdie: ARPÁŠ, Róbert. Pribinove slávnosti ako pripomienka cirkevno-národnej veľkomoravskej tradície. In Historický časopis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 655 – 674.
  Internet: Inovovaný štátny vzdelávací program – Dejepis – nižšie stredné vzdelávanie Dostupné na internete: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany statny_vzdelavaci_program/dejepis_nsv_2014.pdf, 16. 5. 2022.

  Výber príspevkov na konferenciu

  Právo posúdenia a výberu príspevkov, ktoré na žiackej konferencie odznejú si vyhradzuje odborná  komisia. O výsledku posúdenia a výbere príspevkov, ktoré budú prezentované na žiackej konferencii budú prihlásení záujemcovia informovaní písomne. Vybraným účastníkom konferencie bude zaslaná pozvánka s harmonogramom podujatia, najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením konferencie. Prihlásený účastník  sa môže prezentovať iba 1 vybranou témou.  

  Vyhodnotenie

  Prezentované príspevky na žiackej konferencii  budú  hodnotené odbornou komisiou. Tri najlepšie spracované a odprezentované príspevky budú ocenené. Vyhodnotenie výsledkov žiackej konferencie  spolu s vyhlásením víťazných príspevkov, menom a priezviskom autora a ďalšími údajmi  (názov školy, ktorú autor navštevuje), budú zverejnené v tlačových a elektronických médiách, na webovej stránke, na sociálnych sieťach Ponitrianskeho múzea v Nitre a partnerov konferencie. Zo všetkých prihlásených príspevkov bude zostavený  elektronický zborník.

  Kritériá hodnotenia výberu príspevkov

  Formálna stránka:

  • formát  PowerPoint prezentácia,
  • dodržanie bibliografického zápisu pramenných zdrojov,
  • definovanie cieľa, ktorý má prezentácia splniť,
  • rozsah prezentácie max 10 snímok, prezentácia pred auditóriom max 10 minút,
  • vkladať iba krátke video, audiozáznam,
  • obrázky a grafy vkladaťskrátkym popisom,
  • jazyková a štylistická úroveň textu.

  Spracovanie teoretickej časti:

  • vymedzenie cieľa práce,
  • súlad cieľa práce s jej obsahom,
  • logická nadväznosť informácií.

  Spracovanie empirickej časti:

  • úroveň spracovania získaných informácií,
  • schopnosť formulovať vlastné závery.

  Spôsob prezentovania:

  • prezentujúci dodržiava vymedzený čas 10 minút,
  • samotný obsah prezentácie prednášajúci nečíta, ale obsah jednotlivých snímok tvorí kostru jeho sprievodného slova,
  • prezentujúci dodržiava zásady rétoriky (hovorí zreteľne a dostatočne hlasno).

  Pokyny na úpravu powerpointovej prezentácie

  • Prvá snímka obsahuje názov príspevku, meno prezentujúceho, názov školy,
  • posledná snímka obsahuje poďakovanie za pozornosť a kontakt na autora,
  • na predposlednej snímke sa väčšinou uvádza použitá literatúra,
  • text prezentácie vo forme odrážok, nie vo forme viet,
  • nepoužívať počas jednej prezentácie viac ako 3 fonty písma,
  • klásť dôraz na farebný kontrast písma, podkladu a obrázkov,
  • dodržiavať jednotný dizajn prezentácie,
  • pri vkladaní prechodov a efektov dbať, aby nerušili hlasový prejav.

  Kontakt

  Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Beňová + 421 948 197 894 kbenova@muzeumnitra.sk. Podmienky účasti na Žiackej konferencii k Roku kresťanskej kultúry sú uvedené aj na stráne Ponitrianskeho múzea v Nitre v sekcii Podujatia

  Doplňujúca informácia k záverečným prezentáciám

  Návštevníkov podujatia Žiacka konferencia k Roku kresťanskej kultúry si týmto dovoľujeme informovať o tom, že z podujatia budú vyhotovované a následne zverejňované fotografie. Zhotovovanie fotografií bude vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu o zvýšenie návštevnosti múzea a zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia. Voči spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo namietať na emailovej adrese: osobneudaje@muzeumnitra.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete na stránke www.muzeumnitra.sk.


  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00